Trwa ładowanie...
d2vady9

Kino Polska TV S.A. - Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet pr...

Kino Polska TV S.A. - Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 (8/2013)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2012 i 75/2012, Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 stycznia 2013 r., podjął uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2012 ("zaliczka") na następujących zasadach: 1) kwota zaliczki: 0,50 zł brutto na 1 akcję, 2) łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki: 6 910 702,00 zł, 3) liczba akcji objętych wypłatą zaliczki na dzień podjęcia niniejszej uchwały: 13 821 404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery). Obecnie Kino Polska TV S.A. posiada 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty zaliczki. Do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012 będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 lutego 2013 roku ("Dzień ustalenia prawa"). Dzień wypłaty zaliczki dywidendy za rok obrotowy 2012 ustalono na 28 lutego 2013 r. ("Dzień wypłaty"). Jednocześnie Zarząd Kino Polska TV S.A.
oświadcza, iż Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011 wykazało zysk netto w wysokości 9 002 242,86 zł. Przygotowane na potrzeby wypłaty zaliczki jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. sporządzone na dzień 30 listopada 2012 r. obejmujące okres 01.01.2012 r. - 30.11.2012 r. wykazało zysk netto w wysokości 13 904 886,45 zł. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r. ? 30.11.2012 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta ? System Rewident Sp. z o. o. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-01-22 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9