Trwa ładowanie...
d4aa73i
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Nabycie akcji własnych (35/2011)

KOMPUTRONIK S.A. - Nabycie akcji własnych (35/2011)

Share
d4aa73i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 31 października 2011 roku powziął informację od Domu Maklerskiego BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu ("DM") o wykonaniu w dniu 28 października 2011 roku przez DM transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki. W wyniku transakcji nabytych zostało 34.372 akcji Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,06 złotych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 złotych za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,36% kapitału zakładowego i daje 34.372 głosów 0,36% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.W wyniku transakcji Spółka posiada łącznie 34.372 sztuk akcji własnych. Nabycie akcji własnych nastąpiło w wykonaniu postanowień Umowy zawartej pomiędzy DM a Spółką (Raport Bieżący nr 30/2011), której przedmiotem jest pośredniczenie w nabywaniu przez Spółkę akcji własnych. Umowa, o której mowa powyżej została zawarta w celu wykonania Uchwały nr
10 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, a także Uchwały nr 11 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 6 maja 2009 roku. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

Podziel się opinią

Share
d4aa73i
d4aa73i