Trwa ładowanie...
d3c9178
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Share
d3c9178
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 454 338 438 152 108 052 107 525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 226 8 169 54 2 005
Zysk (strata) brutto (2 170) 8 946 -516 2 195
Zysk (strata) netto (1 747) 7 227 -415 1 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 882 594 5 442 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 410) (5 552) -573 -1 362
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 016) 5 345 -4 285 1 312
Przepływy pieniężne netto, razem 2 456 387 584 95
Aktywa razem 372 858 352 964 90 636 80 015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 230 428 216 735 56 013 49 133
Zobowiazania długoterminowe 6 806 10 712 1 654 2 428
Zobowiązania krótkoterminowe 223 622 206 023 54 359 46 705
Kapitał własny 142 430 136 229 34 622 30 883
Kapitał zakładowy 957 957 233 217
Liczba akcji w szt 9 572 349 9 572 349 9 572 349 9 572 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,18) 0,75 -0,04 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,18) 0,74 -0,04 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 14,88 14,23 3,62 3,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 14,88 14,06 3,62 3,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 463 369 447 669 110 200 109 860
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (973) 7 305 -231 1 793
Zysk (strata) brutto (4 290) 3 429 -1 020 841
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (4 004) 1 702 -952 418
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 109 (173) 5 020 -42
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 143 (4 011) 34 -984
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 752) 4 531 -4 460 1 112
Przepływy pieniężne netto, razem 2 500 347 595 85
Aktywa razem 360 002 345 480 87 511 78 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 234 728 222 513 57 059 50 443
Zobowiazania długoterminowe 8 325 13 448 2 024 3 049
Zobowiązania krótkoterminowe 226 403 209 065 55 035 47 394
Kapitał własny 125 274 122 967 30 452 27 876
Kapitał zakładowy 957 957 233 217
Liczba akcji w szt 9 572 349 9 572 349 9 572 349 9 572 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,42) 0,17 -0,10 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,42) 0,17 -0,10 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 13,09 12,85 3,18 2,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 13,09 12,70 3,18 2,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-04-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR-ów | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR-ów | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-28 | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport audyt SF 30.09.2012.pdf Raport audytora do sprawozdania jednostkowego
raport audyt SSF 30.09.2012.pdf Raport audytora do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Komputrionik I pół 2012.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy
Skonsolidowane ŚródroczneskróconeSSF_KT 30 09 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finnasowe 30.09.2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2012-11-28 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2012-11-28 Joanna Roeske Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c9178

Podziel się opinią

Share
d3c9178
d3c9178