Trwa ładowanie...
d2he01w
d2he01w
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Zakończenie I Etapu programu skupu akcji własnych (52/2014)

KOMPUTRONIK S.A. - Zakończenie I Etapu programu skupu akcji własnych (52/2014)
Share
d2he01w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie I Etapu programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014. Program skupu wykonywany jest na podstawie uchwały nr 15 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i uchwały nr 16 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego oraz uchwały Zarządu z dnia 29 września 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 183, poz.1538, ze zm.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33. ze. zm.). Przyczyną nabycia akcji własnych jest wykonanie ww. uchwał. Celem programu jest natomiast odsprzedaż, aby zapewnić realizację programów pracowniczych w zakresie upoważnienia udzielonego Zarządowi Emitenta. Emitent skupił za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu łącznie 14196 akcje własne o wartości nominalnej 10 groszy za średnią jednostkową cenę 7,52 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW w Warszawie w okresie od dnia 13-10-2014 r. do dnia 14-10-2014 r. Szczegółowe zestawienie transakcji zawiera załącznik do raportu. Powyższe akcje własne stanowią 0,14% kapitału zakładowego Emitenta i dają 14196 głosów na walnym zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych akcji własnych wynosi 68664, co daje 0,72 % ogólnej
liczby głosów na WZA przysługujących z akcji własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent zawiadamia, że został zakończony I Etap programu skupu akcji własnych wobec wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel dla tego etapu. O przystąpieniu do drugiego etapu skupu akcji własnych Emitent powiadomi stosownym raportem bieżącym. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zestawienie transakcji w okresie od 13-10-2014 do 14-10-2014.pdf | zestawienie transakcji | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2he01w

Podziel się opinią

Share
d2he01w
d2he01w