Trwa ładowanie...
d4h5ner

Komunikat po posiedzeniu RPP (dokumentacja)

30.7.Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu RPP, które odbyło się w dniach 29-30 lipca 2008 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na...

Share
d4h5ner

30.7.Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu RPP, które odbyło się w dniach 29-30 lipca 2008 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,00 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 7,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 6,25 proc. w skali rocznej.

d4h5ner

Gospodarka Polski znajduje się nadal w okresie wzrostu obejmującego większość jej sektorów. Dane, które napłynęły w ostatnim okresie potwierdzają jednak wcześniejsze sygnały, że tempo wzrostu gospodarczego stopniowo się obniża. Jednocześnie informacje o sytuacji na rynku pracy wskazują na utrzymanie się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz kształtowanie się niekorzystnej relacji między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy.

Najnowsze dane dotyczące Stanów Zjednoczonych i strefy euro wskazują na dalsze pogorszenie się perspektyw wzrostu w tych gospodarkach. Jednocześnie w wielu krajach obserwowany jest wzrost zarówno bieżącej, jak i prognozowanej inflacji. W ostatnich miesiącach silnie wzrosły ceny ropy naftowej na rynkach światowych, które charakteryzują się przy tym dużą zmiennością. Utrzymuje się niepewność co do skali wpływu obniżenia aktywności w otoczeniu zewnętrznym na gospodarkę polską.

W czerwcu roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce zwiększyło się do 4,6 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc., a także powyżej górnej granicy odchyleń od celu, określonej na poziomie 3,5 proc.. Wzrost inflacji wynikał przede wszystkim z podwyższenia rocznej dynamiki cen żywności, transportu (co związane było z wysoką dynamiką cen paliw) oraz niektórych usług. Rada podtrzymuje ocenę, że w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, co w dużym stopniu będzie rezultatem wysokiej rocznej dynamiki cen regulowanych oraz cen żywności i paliw.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie się presji na wzrost wynagrodzeń, jednak obniżające się stopniowo tempo wzrostu gospodarczego powinno łagodzić presję płacową, a w konsekwencji także presję inflacyjną. Podwyższona inflacja w nadchodzących kwartałach będzie wynikała w dużej części ze wzrostu cen regulowanych, a także z obserwowanego w gospodarce światowej i oddziałującego na polski rynek wzrostu cen żywności i paliw. Utrzymywanie się podwyższonej inflacji rodzi ryzyko utrwalenia się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy. Ponadto wzrost cen nośników energii może stopniowo przenosić się na ceny innych towarów i usług.

d4h5ner

W średnim okresie presja inflacyjna może być ograniczana przez nadal dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw oraz wciąż wysoką dynamikę inwestycji oddziałującą w kierunku wzrostu wydajności. Do ograniczania tej presji może się także przyczyniać spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej, a w konsekwencji także w gospodarce polskiej. Presja inflacyjna może być nadal osłabiana przez import towarów z krajów o niskich kosztach wytwarzania. W tym samym kierunku będą również oddziaływać dokonane dotychczas podwyżki stóp procentowych NBP oraz obserwowane w minionych kwartałach szybkie tempo aprecjacji złotego, które w ostatnim okresie najprawdopodobniej przewyższało tempo aprecjacji kursu równowagi.

W ocenie Rady, w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu. Rada nie wyklucza zatem, że obniżanie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie będzie wymagało dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Jednocześnie ze względu na uporczywość szoków obserwowanych na rynkach żywności i surowców okres powrotu inflacji do celu może ulec pewnemu wydłużeniu. Wobec utrzymującej się niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej, a w konsekwencji gospodarki polskiej Rada uznała, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie danych napływających w nadchodzącym okresie.

Rada dąży do obniżenia inflacji do poziomu celu inflacyjnego w średnim okresie.áRada będzie bacznie obserwować dynamikę i strukturę wzrostu popytu krajowego, relację pomiędzy tempem wzrostu wynagrodzeń i wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost płac w sektorze finansów publicznych, stopień ekspansywności polityki fiskalnej, poziom kursu złotego, kształtowanie się bilansu obrotów bieżących oraz oddziaływanie procesów globalizacyjnych na gospodarkę, w tym na ceny żywności. Rada będzie również analizować zmiany w otoczeniu polskiej gospodarki i ich wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce.

Rada przyjęła "Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2008 roku".(PAP)

mach/ dan/

d4h5ner

Podziel się opinią

Share
d4h5ner
d4h5ner