Trwa ładowanie...
d2cmaio

Komunikat po wrześniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

...
Share
d2cmaio

29.09. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 28-29 września 2010 roku.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 28-29 września 2010 r. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: - stopa referencyjna 3,50 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 2,00 proc. w skali rocznej; - stopa redyskonta weksli 3,75 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 4,00 proc. w skali rocznej.

W gospodarce światowej utrzymuje się umiarkowane ożywienie, a jego dynamika w II połowie 2010 r. będzie prawdopodobnie niższa niż w I połowie roku. W krajach rozwiniętych dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, przy wciąż niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oddziałują w kierunku osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Istotnym czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego w tych krajach są skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej oraz zapowiadanego jej ograniczania, a także ekspansji monetarnej, w tym niekonwencjonalnych działań podejmowanych przez główne banki centralne. Jednocześnie trwający wysoki wzrost gospodarczy w największych gospodarkach wschodzących wspiera globalną koniunkturę.

d2cmaio

W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły ceny niektórych surowców rolnych na rynkach światowych. Jednocześnie, obserwowane zmniejszenie napięć na rynkach finansowych sprzyja napływowi kapitału do gospodarek wschodzących i aprecjacji walut tych krajów, w tym aprecjacji złotego.

Według wstępnych szacunków GUS w II kw. 2010 r. PKB zwiększył się o 3,5 ptoc. rdr (wobec 3,0 proc. w I kw. br.). Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost popytu krajowego związany z przyspieszeniem dynamiki popytu konsumpcyjnego oraz trwającym procesem odbudowy zapasów. Nadal obniżały się nakłady brutto na środki trwałe, choć ich spadek był mniejszy niż w poprzednim kwartale. Wzrostowi dynamiki PKB towarzyszyło zwiększanie liczby osób aktywnych zawodowo, w tym liczby pracujących, oraz utrzymanie umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń. Jednocześnie poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

Dane dotyczące polskiej gospodarki w III kw. 2010 r. wskazują na stopniową stabilizację tempa wzrostu gospodarczego. Utrzymuje się szybki wzrost produkcji przemysłowej, rośnie także - chociaż nieregularnie - produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Stopniowo wzrasta wykorzystanie mocy wytwórczych w przedsiębiorstwach. Pewnemu pogorszeniu uległy jednak oceny przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Stopniowo poprawia się sytuacja na rynku pracy, czego przejawem jest dalszy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz obniżenie stopy bezrobocia.

Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona, głównie z przyczyn leżących po stronie popytu na kredyt. Stopniowo podnosi się dynamika kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

d2cmaio

W sierpniu 2010 r. roczna inflacja CPI wyniosła 2,0 proc., pozostając poniżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc.. Inflacja bazowa utrzymała się na niskim poziomie. Jednak większość miar oczekiwań inflacyjnych przekracza bieżącą inflację CPI. Wysoka jest dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. W kierunku stopniowego wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach może oddziaływać wzrost cen żywności i energii, ponadto w 2011 r. poziom cen może zostać nieznacznie podwyższony przez zapowiadaną zmianę stawek VAT.

W ocenie Rady, umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego i towarzysząca mu obecnie ograniczona presja płacowa i inflacyjna wraz z ryzykiem osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie w kolejnych kwartałach uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie Rada będzie analizowała sygnały ewentualnego narastania presji inflacyjnej, jak również obserwowała kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych.

Ważnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej jest sytuacja finansów publicznych. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego jest niezbędne dla stabilności makroekonomicznej oraz umożliwi spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro.

d2cmaio

Według Rady dla stabilności makroekonomicznej ważne jest także podejmowanie działań, które zapobiegną szybkiemu wzrostowi kredytów walutowych dla gospodarstw domowych. Działania te mogą przyczynić się także do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej.

Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Założeń polityki pieniężnej na rok 2011, a także przyjęła dokument Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 r. (PAP)

jow/

d2cmaio

Podziel się opinią

Share
d2cmaio
d2cmaio