Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (21/2012)

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (21/2012)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Hipoteka na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 04 czerwca 2012r. otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 30 maja 2012r. zmiany sumy hipoteki ustanowionej na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na aktywach Emitenta o znacznej wartości, do kwoty 25 mln zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Zmiana wpisu hipoteki związana jest z zawarciem Aneksu do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (dalej Aneks), zawartym z Bankiem Millennium S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. Zgodnie z treścią przedmiotowego Aneksu zabezpieczeniem Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy ma być m.in. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 25,5 mln zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych). W związku z powyższym Emitent podejmie działania mające na celu dokonanie wpisu hipoteki łącznej kaucyjnej w prawidłowej
wysokości tj. do kwoty 25,5 mln zł. Przedmiotowa hipoteka kaucyjna łączna współobciąża prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Lublinie oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Poznaniu. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką: 15 mln zł (piętnaście milionów złotych). Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta: 29.084 tyś zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Pomiędzy Bankiem Millennium S.A. a Emitentem nie ma powiązań. Podstawą uznania przedmiotowej zmiany wpisu sumy hipoteki za aktywa o znacznej wartości jest wartość zmiany sumy hipoteki, która jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln euro przeliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d3irtph

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2012-06-05 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph