Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5
espi

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (65/2013)

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (65/2013)
Share
d1zqgk5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 22.07.2013 r. otrzymał podpisany z datą 19.07.2013r. Aneks nr 7 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 28.06.2011 r., której stronami są: ING Bank Śląski S.A. - zwany w umowie Bankiem oraz KOPEX S.A. w Katowicach (Emitent) i spółki zależne od Emitenta: "KOPEX- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" S.A. w Bytomiu, "KOPEX Machinery" S.A. w Zabrzu, Fabryka Maszyn i Urządzeń "TAGOR" S.A. w Tarnowskich Górach, "KOPEX-Famago" Sp. z o.o. w Zgorzelcu, "ZZM - Maszyny Górnicze" Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" Sp. z o.o. w Radzionkowie - zwane w umowie Klientem. O ww. umowie kredytowej Emitent informował w RB Nr 86/2011 z dnia 30.06.2011 r., RB 50/2012 z dnia 23.03.2012 r., RB 98/2012 z dnia 10.07.2012r., RB 125/2012 z dnia 05.10.2012 r., RB 2/2013 z dnia 11.01.2013 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i polityką Zarządu o podejmowaniu działań celem zmniejszania zadłużenia netto w Grupie KOPEX oraz efektami jakie
zostały osiągnięte po opracowaniu i realizacji programów optymalizacji majątkiem w spółkach Grupy KOPEX , w uzgodnieniu z ING Bank Śląski S.A ustalono nowe niższe wartości limitu kredytowego wielocelowego, które obejmują również spłatę kredytu przeznaczonego na projekt MIKRUS. Wartość, o którą został zmniejszony limit kredytowy zostanie przeznaczona przez Bank ING S.A. na finansowanie spółek Grupy KOPEX w formie finansowania długoterminowego co jest zgodne z polityką Zarządów Spółek z Grupy KOPEX prowadzącą do optymalizacji struktury finansowania Grupy poprzez zamianę zobowiązań finansowych krótkoterminowych na finansowanie celowe i długoterminowe. Na mocy podpisanego Aneksu nr 7 do ww. Umowy Wieloproduktowej łączna kwota postawionego do dyspozycji spółek Grupy KOPEX odnawialnego limitu kredytu wielocelowego do wykorzystania, będzie się kształtowała następująco: a) od dnia podpisania Aneksu - 209.816.000,00 PLN, b) od dnia 01.01.2014r. - 175.814.000,00 PLN. Maksymalna kwota sublimitu kredytowego przyznana
dla Emitenta w ramach Umowy Wieloproduktowej wynosi łącznie 45.450.000,00 PLN. Podpisany aneks przedłuża również okres ważności umowy w następujący sposób: a) kredyt w rachunku bieżącym do 19.07.2014 roku, b) kredyt obrotowy do 19.07.2017 roku, c) gwarancje bankowe i akredytywy do 19.07.2017 roku. W ramach podpisanego aneksu ustalono również częściowe zwolnienie zabezpieczeń w postaci potwierdzonych cesji wierzytelności oraz uzupełnienie zabezpieczeń w postaci zastawów rejestrowych na maszynach KOPEX Machinery w związku ze zmniejszeniem się wartości (amortyzacja) zabezpieczeń wcześniej obowiązujących. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EURO, LIBOR dla USD dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększoną o marżę banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta
(kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 - 1.378.923 tys. zł), wobec spełnienia przez nią kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Józef Wolski Prezes Zarządu
2013-07-22 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5