Trwa ładowanie...
d3ejjsh

KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (116/2010)

KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (116/2010)

Share
d3ejjsh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy krajowe jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 28 grudnia 2010 r. do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) trzech podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach o łącznej wartości umów 2.019.960,00 zł netto.Stronami przedmiotowych umów tj. pierwszej z dnia 15.11.2010r., drugiej z dnia 23.11.2010r. oraz trzeciej z dnia 24.11.2010r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A.?Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A.?Zamawiający.Przedmiotem wszystkich umów jest: "Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji RYFAMA do Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek", Oddział KWK "Pokój" i Oddział KWK "Bielszowice" w 2010 roku."Wartość pierwszej umowy: 463.980,00 zł netto, drugiej umowy: 336.335,00 zł netto, a wartość trzeciej umowy: 1.219.645,00 zł netto.Okres realizacji wszystkich umów: 31.12.2010r.Kary umowne dla wszystkich ww. umów: Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze stron (bądź tylko Zamawiający) odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371 tys. zł), wobec spełnienia łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 176.439 tys.
PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 115/2010 z dnia 23.12.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2010-12-28 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

Podziel się opinią

Share
d3ejjsh
d3ejjsh