Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (24/2014)

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (24/2014)
Share
d410uhw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu wczorajszym otrzymał informację na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 20 lutego 2013 r. zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr-3 w dniu 14 listopada 2013 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1.429.024 tys. zł. Łączna wartość umów zawartych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., o których Emitent powziął informacje, w okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. wynos 165.444.039,14 zł netto. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy. Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 26.04.2013 r., otrzymana w dniu 30.04.2013 r., której stronami są : Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" - Zamawiający oraz Konsorcjum w skład którego wchodzą KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (jednostka zależna Emitenta) jako Lider oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "Wschód" S.A. jako Konsorcjant - występujące razem jako Wykonawca. Przedmiotem ww. umowy są: Roboty górnicze związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego, komory podzbiornikowej, przebudowa przekopu zasypowego do skipu i komory załadowczej na poz. 1090 w JSW SA KWK "Budryk". Wartość umowy wynosi : 32.995.003,09 zł netto + VAT. Szacunkowe wynagrodzenie spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. wynikające z warunków umowy Konsorcjum wynosi około 50% z
kwoty 32.995.003,09 zł netto, czyli 16.497.502 zł netto, plus prowizja w wysokości około 329.950 zł netto, czyli w sumie około 16.827.452 zł netto +VAT. Ostateczny docelowy udział stron w budżecie umowy ustalony zostanie w oparciu o szczegółowe rozliczenia za wykonane zadania. Termin wykonania umowy: 16 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 17 miesięcy od daty zawarcia umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych ( wg kryteriów RMF): 1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto. 2. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-02-21 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw