Trwa ładowanie...
d1em6xp

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. (29/2014)

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. (29/2014)

Share
d1em6xp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje na podstawie których stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 2 sierpnia 2013 r. zawarły z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr - 4/2013 w dniu 26 lutego 2014 roku). Wartość kapitałów własnych Emitenta będących podstawą kryterium wynosi 1.446.993 tys. zł. Łączna wartość umów zawartych z Kompanią Węglową S.A., o których Emitent powziął informacje, w okresie od 2 sierpnia 2013 r. do 4 marca 2014 r. wynosi 161.872.028,55 zł netto. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy. Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 20.11.2013 r., podpisana w dniu 09.12.2013 r., której stronami są Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający oraz KOPEX MACHINERY S.A. (jednostka zależna Emitenta) - jako Wykonawca. Przedmiotem ww. umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji RYFAMA do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013-2014. Wartość umowy wynosi : 22.923.455,62 zł netto + VAT. Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2014 r. chyba, że Zamawiający oświadczy, iż umowa po terminie 30.06.2014 r . nie będzie realizowana. Postanowienia dotyczące kar umownych ( wg
kryteriów RMF): 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie mają zastosowania lit. b) i lit. c) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy, b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, c) w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości
niezrealizowanego zamówienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści. Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Piotr Broncel Członek Zarządu
2014-03-04 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

Podziel się opinią

Share
d1em6xp
d1em6xp