Trwa ładowanie...
d4hr0x5

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (189/2011)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (189/2011)

Share
d4hr0x5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 189 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 19.12.2011 r. do spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w Jastrzębiu Zdroju. Stronami ww. umowy datowanej na dzień 15.12.2011 r. są: ZEG S.A - jako dostawca oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ? jako odbiorca. Przedmiotem umowy jest: "Dostawa części zamiennych produkcji ZEG SA oraz urządzeń produkcji ZEG SA dla kopalń JSW SA". Wartość umowy: 651.564,19 zł + VAT. Okres realizacji: do 31.12.2011 r. Kary umowne (wg. kryteriów RMF): Dostawca zapłaci odbiorcy karę umowną: - w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy, - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia przez odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy, a także w przypadku, gdy
dostawca nie wykona umowy pomimo upływu terminu wydania towarów. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, odbiorca może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 303 460 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 183/2011 z dnia 09.12.2011roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2011 z dnia
31.05.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

Podziel się opinią

Share
d4hr0x5
d4hr0x5