Trwa ładowanie...
d2rrli6

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A...

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A. (19/2013)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o otrzymaniu przez Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie (spółka pośrednio zależna od Emitenta) w dniu 27.02.2013 r. podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 07.02.2013 r. są: Kopex Electric Systems S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : Remont systemów i urządzeń automatyzacji przenośników dla oddziałów KW S.A. w latach 2013 - 2014. Wartość umowy wynosi : 1.025.907,20 zł netto + VAT. Czas trwania umowy : do 31.12.2014 r. Kary umowne: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, gdy jedna ze stron odstąpi od realizacji zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia niezrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% umownej wartości netto zamówienia wykonawczego, gdy jedna ze stron odstąpi od wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 150.438 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2012 z dnia 25.05.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do
umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6