Trwa ładowanie...
d25b6gs
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie demater...

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie dematerializacji akcji (3/2013)
Share
d25b6gs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie dematerializacji akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie decyzję Zarządu nr 76/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. zgodnie, z którą : 1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 946.734.459 (dziewięćset czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLTRAST00020, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRAST00020,
przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 spółki KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRAST00020, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. 3. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie pod kodem PLTRAST00020 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez
spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku. 4. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 oraz V3 pod kodem PLTRAST00020 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d25b6gs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Budowlana, Kartoszyno 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Małgorzata Dzięgielewska Członek Zarządu
2013-01-25 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25b6gs

Podziel się opinią

Share
d25b6gs
d25b6gs