Trwa ładowanie...
dvcc3cc
dvcc3cc
espi

KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. (23/2010)

KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. (23/2010)
Share
dvcc3cc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I.Zarząd KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa?Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej "Spółką"), na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 stycznia 2011, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.II.Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.5. Wybór Komisji Mandatowo?Skrutacyjnej.6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.7.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki.8. Zamknięcie obrad.III.Stosownie do art. 402(2) k.s.h. Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż w dniu 05 stycznia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.plAkcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienieo prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt.
1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/850/WZA/.Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.Jednocześnie Zarząd Spółkiinformuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl , najpóźniej do 26 stycznia 2011 r., do godz.08:00 czasu polskiego.W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu Spółki,2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwaw Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 10 stycznia 2011 r.9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:a) na 16 dni
przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 10 stycznia 2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki,b) w terminie pomiędzy 31 grudnia 2010 r. a 11 stycznia 2011 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.W dniach 21, 24 i 25 stycznia 2011 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WalnymZgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/850/WZA/.11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/850/WZA/.IV.Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią ____."Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo?Skrutacyjnej."Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach
_
______":Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad."Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _______."Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _________."Uzasadnienie projektów uchwał nr 5 i 6Konieczność powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej jest następstwem złożonych w dniu 28 grudnia 2010 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Panów Grzegorza Pilcha i Łukasza Magierę.Zarząd KRAKCHEMIA S.A.Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-832 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Płk. Dąbka 10
(ulica) (numer)
12 6522000 12 6522001
(telefon) (fax)
sekretariat@krakchemia.com.pl www.krakchemia.com.pl
(e-mail) (www)
945-19-23-562 357220430
(NIP) (REGON)
dvcc3cc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2010-12-30 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvcc3cc

Podziel się opinią

Share
dvcc3cc
dvcc3cc