Trwa ładowanie...
d8pcn70

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej licznie głosów Kredyt Inkas ...

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej licznie głosów Kredyt Inkaso S.A. (30/2015)

Share
d8pcn70

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej licznie głosów Kredyt Inkaso S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści: ?Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1382 z późn. zm.), zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,19% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji Data zdarzenia: 04.09.2015 Firma spółki Kredyt Inkaso SA Siedziba i adres spółki ul Domaniewska 39A
02-672 Warszawa Faks 22/212 57 57 Stan posiadania przed zmiana udziału: Liczba posiadanych akcji 709 378 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,48% Liczba głosów z posiadanych akcji 709 378 Udział procentowy w liczbie głosów ma WZ 5,48% Stan posiadania po zmianie udziału: Liczba posiadanych akcji 541 995 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,19% Liczba głosów z posiadanych akcji 541 995 Udział procentowy w liczbie głosów ma WZ 4,19% Uwagi: Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów w WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 30/2015 Legal basis: art. 70 pt. 1 of the act on offer – purchase or sale of a significant portfolio of shares Title: Information on the decrease below 5% share in the general number of votes in Kredyt Inkaso S.A. Contents of the report: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that on 10 September 2015 it received notification of the change of the volume of share in the general number of votes in Kredyt Inkaso S.A., reading as follows: Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), acting pursuant to Art. 69 section 1 pt. 2 in connection with Art. 87 section 1 pt. 3 letter b of the Act of 29 July 2005 on the public offer and terms and conditions of introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies (Journal of Laws of 2013, item 1382 as amended) announces the decrease of the total exposure to the level of 4,19% of the total number of votes at the General Assembly of the company : Kredyt Inkaso S.A. to the extent of financial
instruments included in portfolios managed under rendering by PPIM the portfolio of financial instruments management service. Concerns all Pioneer Pekao Investment Management S.A. clients Event type: Sale of shares Event date: 04.09.2015 The business name of the company Kredyt Inkaso SA Company’s registered office and address ul Domaniewska 39A 02-672 Warsaw Fax22/212 57 57 Shares held prior to the change of share: Number of shares held 709 378 Percentage share in the Company’s share capital 5,48% Number of votes from shares held 709 378 Percentage share in the number of votes at the General Assembly 5,48% Shares held after the change of share: Number of shares held 541 995 Percentage share in the Company’s share capital 4,19% Number of votes from shares held 541 995 Percentage share in the number of votes at the General Assembly 4,19% Note: All Pioneer Pekao Investment Management S.A. clients are the shareholders holding in total, the indicated in the above table, number of votes at the General Assembly (to
the extent of portfolios managed by PPIM).” | | |
| | | | |

d8pcn70

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8pcn70

Podziel się opinią

Share
d8pcn70
d8pcn70