Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., p...

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał. (19/2012)
Share
d3tz9rg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2012 r., godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 ? 672 Warszawa. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, propozycje zmian w statucie, projekty uchwał oraz uzasadnienia do proponowanych uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE0907_2012.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZ
PROJEKTY UCHWAŁZWZ2012.pdf Projekty uchwał
FORMULARZEZWZ2012.pdf Formularze do głosowania przez pełnomocnika
NOTIFICATION.pdf Notification ENG
PROJEKTY UCHWAŁZWZ2012_ENG.pdf Projekty uchwał ENG
engFORMULARZ 9-LIPCA 2012r - pap firm_1.pdf Formularze ENG

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 19/2012 Subject: The notification on the convocation of the Ordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., the proposals of amendments to the Company’s Statutes and the draft resolutions. Contents of the report: The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna with the registered office in Warsaw, hereby notifies that pursuant to art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code in connection with art. 4021 § 1 of the Commercial Companies Code and § 7 section 3 of the Company s Statutes, it convenes the Ordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., which shall be held on 9 July 2012, at 10.00 a.m. in Warsaw at 39a Domaniewska Str., entrance A, 5th floor, 02-672 Warsaw. Description of procedures concerning participation in the General Assembly and exercising voting right along with the information where and in what manner one can obtain the full text of documentation, which shall be presented to the General Assembly, agenda, proposals of amendments to the Statues, draft resolutions
and justifications to the proposed resolutions are contained in the attachments to this report. Information about the General Assembly shall be available on the following website: www.kredytinkaso.pl. Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information | |

d3tz9rg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg