Trwa ładowanie...
d282abo
d282abo
espi

KREZUS SA - Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. (11/2014)

KREZUS SA - Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. (11/2014)
Share
d282abo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu: 7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na: 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z); 11)
górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z); 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z); 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z); 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z); 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z) 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z); 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z); 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z); 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); Proponowana treść Art. 7 ust. 3 Statutu: 7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na: 1) pozostałe
pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z); 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z); 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z); 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z); 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z); 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); 16) pozostałe
górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z) 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z); 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z); 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z); 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 22) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). 2. Skreśla sią Art. 8a Statutu o treści: 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu
tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej. 3. Po Artykule 25 dodaje się Artykuł 25a o następującej
treści: 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Do określenia szczegółowych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony jest Zarząd Spółki. 4. Dotychczasowa treść Art. 30 Statutu: Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku. Proponowana treść Art. 30 Statutu: Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@krezus.com www.krezus.com
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Paweł Konzal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d282abo

Podziel się opinią

Share
d282abo
d282abo