Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

KREZUS SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)

KREZUS SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych. 1.Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS): ?za I kwartał 2015 roku ? 15.05.2015 r. zawierający okres od 01.12.2014 do 31.03.2015 roku czyli cztery miesiące ?za III kwartał 2015 roku ? 12.11.2015 r. Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do paragrafu 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. nr 33 z 2009 roku poz. 259) ponieważ przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą
zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w paragrafie 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 cytowanego rozporządzenia. 2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) ? 27.08.2015 r. zawierający okres od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r. Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego półrocznego (jednostkowego) raportu za 2015 rok stosownie do paragrafu 83 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. nr 33 z 2009 roku poz. 259) ponieważ przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2015 rok będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej , finansowej i wyniku finansowego emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 3.Raport roczny ? jednostkowy (SA-R) zawierający okres od 01.01.2013 r. do 30.11.2014 r. ? 18.02.2015 r. 4.Raport roczny ? skonsolidowany (SA-RS) zawierający okres od 01.01.2013 r. do 30.11.2014 r. ? 18.02.2015 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@krezus.com www.krezus.com
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Wiesław Jakubowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm