Trwa ładowanie...
dkv44az
espi

KRUK S.A. - Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby ...

KRUK S.A. - Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów (4/2013)
Share
dkv44az

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści: "Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Kruk S.A. ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, zawartych w dniu 18 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 22 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 835.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 835.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 23 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 887.388 sztuk akcji Spółki stanowiących 5,25% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 887.388 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,25% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-01-25 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkv44az

Podziel się opinią

Share
dkv44az
dkv44az