Trwa ładowanie...
d2lcnke

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udz ...

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynicki Recykling S.A. (38/2014)

Share
d2lcnke

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynicki Recykling S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynicki Recykling S.A. Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ?Ustawa?), BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?BZ WBK Inwestycje?) zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2014 roku, rozliczono zawarte na rynku regulowanym transakcje sprzedaży 320.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291772 (dalej ?Spółka?), w wyniku których BZ WBK Inwestycje posiada obecnie 3.332.648 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 19,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 3.332.648 głosów i stanowią 19,96% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: W dniu 09 grudnia 2014 r. rozliczono dokonane przez BZ WBK Inwestycje transakcje sprzedaży 320.000 akcji Spółki na rynku regulowanym. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: liczba akcji: 3.652.648 akcji, co stanowi 21,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki; liczba głosów z tych akcji: 3.652.648 głosów, co stanowi 21,87% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba aktualnie
posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: liczba akcji: 3.332.648 akcji, co stanowi 19,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki; liczba głosów z tych akcji: 3.332.648 głosów, co stanowi 19,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału ? w przypadku, gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy: brak | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcnke

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcnke

Podziel się opinią

Share
d2lcnke
d2lcnke