Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej (4/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej (4/2013)
Share
d4fq0mp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku został podpisany aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 10 października 2011 roku zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Operacyjny w Olsztynie (dalej Bank). Na podstawie zawartego aneksu została podwyższona kwota kredytu z 5.000.000,00 zł do 7.243.179,00 zł, tj. o kwotę 2.243.179 zł. Zmianie uległo również zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku, które zgodnie z niniejszym aneksem stanowi: 1.zastaw rejestrowy na linii technologicznej wraz z oprogramowaniem zainstalowanej w zakładzie w Pełkiniach o wartości 10.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej z zakładem ubezpieczeniowym z listy zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez BGŻ S.A, 3. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku BGŻ, 4. poręczenie Warmińsko-Mazurskiego
Funduszu "Poręczenia kredytowe" Sp. z o.o. w wysokości 16,57% kwoty kredytu tj. do kwoty 1.200.000,00 zł, 5.weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 6. Poręczenie Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o. w wysokości 11,04% kwoty kredytu tj. do kwoty 800.000,00 zł 2.Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie. Niniejszy kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu materiału badawczego ? stłuczki szkła opakowaniowego, związany z realizacją projektu pn "Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm". O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI nr 52/2011. Powyższa umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp