Trwa ładowanie...
d1ac148

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umów kredytowych (52/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umów kredytowych (52/2011)

Share
d1ac148

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku, Emitent zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Operacyjny w Olsztynie (dalej Bank) trzy umowy kredytowe na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, które dotyczą finansowania projektu pn "Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm". Projekt ten jest dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.4 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac). Kwota przyznanej dotacji wynosi 7.563.255,00 PLN, natomiast całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu to 21.609.300,00 PLN. W związku z powyższym projektem Emitent zawarł następujące umowy kredytowe: 1. Kredyt inwestycyjny w kwocie 7.563.255,00 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 00/100), z przeznaczeniem na: a)
finansowanie zakupu oprogramowania do linii technologicznej, b) zakupu linii technologicznej austriackiej firmy BINDER, c) refinansowanie zakupu zestawów komputerowych i wyposażenia do laboratorium. Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 marca 2014 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: 1. przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm", nr UDA-POIG.01.04.00-18-004/10-00 zawartej w dniu 14.06.2011 r. ,2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku BGŻ. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Dodatkowo, do niniejszego kredytu Emitent otrzyma dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej WFOŚiGW). Należne Bankowi BGŻ
oprocentowanie kredytu w okresie stosowania dopłat płatne jest przez WFOŚiGW w wysokości 2,50 punktu procentowego (pp.) w stosunku rocznym. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 2. Kredyt inwestycyjny w kwocie 1.436.745,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie a) reszty ceny za oprogramowanie do linii technologicznej, b) reszty ceny za linię technologiczną austriackiej firmy BINDER. Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 czerwca 2019 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: 1. hipoteka do sumy 1.112.300,00 zł na zabezpieczenie zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami, a także roszczeń o zapłatę prowizji, opłat oraz innych świadczeń ubocznych, jak również roszczeń o zapłatę przyznanych kosztów postępowania, wpisana na pierwszym miejscu na nieruchomości: gruncie w użytkowaniu wieczystym i budynkach stanowiących odrębną od
gruntu własność Kredytobiorcy, położonej w Braniewie, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi KW nr EL1B/00030034/6, 2. przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej z zakładem ubezpieczeniowym z listy zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez BGŻ S.A, 3. zastaw na linii technologicznej w Braniewie o wartości według polisy ubezpieczeniowej 2.250.000,00 zł, 4. przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej z zakładem ubezpieczeniowym z listy zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez BGŻ S.A, 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku BGŻ. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Dodatkowo, do niniejszego kredytu Emitent otrzyma dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej WFOŚiGW). Należne Bankowi BGŻ
oprocentowanie kredytu w okresie stosowania dopłat płatne jest przez WFOŚiGW w wysokości 2,50 punktu procentowego (pp.) w stosunku rocznym. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 3. Kredyt rewolwingowy do kwoty 5.000.000,00 (słownie złotych: pięć milionów), z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiału badawczego stłuczki szkła opakowaniowego w łącznej kwocie 8.328.200,00 zł w ramach realizacji projektu inwestycyjnego "Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm" Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 czerwca 2014 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: 1. zastaw rejestrowy na linii technologicznej wraz z oprogramowaniem zainstalowanej w zakładzie w Pełkiniach o wartości 10.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej z zakładem ubezpieczeniowym z listy
zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez BGŻ S.A, 3. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku BGŻ, 4. poręczenie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia kredytowe" Sp. z o.o. w wysokości 1.000.000,00 zł, 5.weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ac148

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ac148

Podziel się opinią

Share
d1ac148
d1ac148