Trwa ładowanie...
d34qt37

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacja o podjęciu decyzji o przystąpieniu do drugiego etapu progr...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacja o podjęciu decyzji o przystąpieniu do drugiego etapu programu poszukiwawczego na terenie Bloku M w Brunei (9/2011)

Share
d34qt37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjęciu decyzji o przystąpieniu do drugiego etapu programu poszukiwawczego na terenie Bloku M w Brunei | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Kulczyk Oil?lub "KOV?) informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja prasowa o przystąpieniu przez Kulczyk Oil oraz jej partnerów w przedsięwzięciu joint venture dotyczącym Bloku M w Brunei Darussalam ("JV dla Bloku M?) do drugiego etapu programu poszukiwawczego na warunkach Umowy o podziale wpływów z wydobycia [ang. Production Sharing Agreement]z Bloku M ("Umowa PSA dla Bloku M"), o której KOV informował w Prospekcie Emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC.Etap drugi programu poszukiwawczego przewidziano na jeden rok, począwszy od dnia 28 sierpnia 2011 r. Zgodnie z Umową PSA dla Bloku M obejmuje on następujące minimalne zobowiązania wykonawcze:1. uzyskanie i przetworzenie danych z dwuwymiarowych badań sejsmicznych
obejmujących co najmniej 80 km obszaru lądowego i 500 km obszaru morskiego;2. wykonanie co najmniej trzech odwiertów poszukiwawczych (obszar lądowy), każdy o głębokości minimum 1.150 m. Umowa PSA dla Bloku M dopuszcza zamianę dwóch płytkich odwiertów na jeden, o głębokości co najmniej 2.300 m.Zobowiązanie wykonawcze drugiego etapu dotyczące badań sejsmicznych zamieniono na program badań 3D dla obszaru 136 km2, który został ukończony w grudniu 2010 r. Pozostałym do wykonania zobowiązaniem z etapu pierwszego jest jeden odwiert o głębokości 1.150 m.Zgodnie z warunkami Umowy PSA dla Bloku M, partnerom w projekcie joint venture przyznano prawo do poszukiwania i - w przypadku odkrycia węglowodorów, po uzyskaniu zgody PetroleumBRUNEI (Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad) - do wydobycia ropy i gazu ziemnego z Bloku M. Do chwili obecnej JV dla Bloku M:1. pozyskało dane sejsmiczne 3D z obszaru 254 km2,2. wykonało oraz uzbroiło odwierty Mawar-1 i Markisa-1.Partnerami w przedsięwzięciu joint venture
dotyczącym Bloku M w Brunei są spółki KOV Borneo Limited (36%), Tap Energy (Borneo) Pty Ltd (39%), China Sino Oil Co. Ltd. (21%) and Jana Corporation Sdn Bhd (4%). KOV Borneo Limited to spółka w pełni zależna od Kulczyk Oil.Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 09/2011Date: 2011-02-09Issuer’strading name: KULCZYK OIL VENTURES INC.Title:Information on Decision to Enter in to the Second Phase ofthe Exploration Program in Brunei Block MLegal basis: other regulationsContent:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of FinancialInstruments to Organised Trading, and Public Companies, the SeniorManagement of KULCZYK OIL VENTURES INC. (‘Kulczyk Oil’,’KOV’), herebyinforms that it has published the news release that Kulczyk Oil and itsjoint venture partners in Block M in Brunei Darussalam (“Block M JV”)have elected to enter in to the Phase 2 exploration program under theterms of the Block M production sharing agreement (“Block M PSA”–details of the Block M PSA were described in the Prospectus of KULCZYKOIL VENTURES INC.). The information has been filed with the SEDAR systemin Canada.The Phase 2 exploration program is for a term of one year commencingAugust 28, 2011. The minimum work
obligations under the terms of theBlock M PSA are:1.acquire and process not less than 80 kilometres ofonshore 2D seismic data and 500 kilometres of offshore 2D seismic data;and2.drill at least three onshore exploration wells, each to aminimum depth of 1,150 metres. The Block M PSA allows for thereplacement of two shallow wells with one well to at least 2,300 metres.The Phase 2 seismic obligation was converted into a 136 km2 3D programmewhich was completed in December of 2010. The remaining obligation inPhase 1 consists of drilling 1 well to a depth of 1,150 metres.Under the terms of the Block M PSA, the Block M JV was granted the rightto explore for and, in the event of hydrocarbon discovery and subject tothe approval of PetroleumBRUNEI, produce oil and natural gas from BlockM. To date, the Block M JV has:1.acquired 254 km2 of 3D seismic data2.anddrilled and cased the Mawar-1 and Markisa-1 wells.The partners in Brunei Block M are KOV Borneo Limited (36%), Tap Energy(Borneo) Pty Ltd (39%), China Sino Oil Co.
Ltd. (21%) and JanaCorporation Sdn Bhd (4%). KOV Borneo Limited is a wholly-ownedsubsidiary of Kulczyk Oil.This text is a Polish translation of selected excerpts from the originalnews release in English, which has been filed by KOV in Canada by way ofthe SEDAR system and is available in English at the websitewww.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES athttp://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polishtranslation of the entire text of the news release is available at thewebsite: www.kulczykoil.com. | |

d34qt37

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37