Trwa ładowanie...
d1m2yrb

LC CORP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

LC CORP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1m2yrb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe 1 594 368 1 459 758 374 063 351 986
Aktywa obrotowe 1 046 384 954 190 245 497 230 081
Aktywa razem 2 640 752 2 413 948 619 560 582 067
Kapitał własny 1 255 153 1 184 776 294 478 285 681
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 255 153 1 184 776 294 478 285 681
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 1 043 684 924 076 244 864 222 819
Zobowiązania krótkoterminowe 341 915 305 096 80 218 73 567
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 2,80 2,65 0,66 0,64
Przychody ze sprzedaży 358 843 209 221 85 657 49 684
Zysk brutto ze sprzedaży 133 553 69 784 31 880 16 572
Zysk/(strata) netto 76 320 73 602 18 218 17 479
Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 76 320 73 602 18 218 17 479
Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolujacym 0 0 0 0
Zysk/(strata) na jedna akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,17 0,16 0,04 0,04
Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2014 r. wynosił on 4,2623 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2013 r. wynosił on 4,1472 EUR/PLN. b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2014 oraz za rok 2013 przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,1893 EUR/PLN oraz 4,2110 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanesprawozdanieGrupyLCCorpza2014_rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Grupa LC Corp 2014 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Grupa LC Corp 2014 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalnościGKLCC_2014.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Oświadczenie 1_ do spraw GKLCC2014.pdf Oświadczenie 1 do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Oświadczenie 2_ do spraw GKLCC2014.pdf Oświadczenie 2 do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
Oświadczenie_ład korporacyjny do spr GK_LCC_2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Grupy LC Corp

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC CORP S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7988010 | | 071 7988011 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@lcc.pl | | www.lcc.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992562750 | | 020246398 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2015-03-23 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Mirosław Kujawski Członek Zarządu
2015-03-23 Tomasz Wróbel Członek Zarządu
2015-03-23 Małgorzata Danek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Lidia Kotowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb