Trwa ładowanie...
d1y28k8

LENA LIGHTING - Raport roczny R 2013

LENA LIGHTING - Raport roczny R 2013

Share
d1y28k8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 716 102 807 23 918 24 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 792 11 045 2 563 2 646
Zysk (strata) brutto 11 407 11 114 2 709 2 663
Zysk (strata) netto 9 172 8 834 2 178 2 117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 906 18 755 2 352 4 494
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 173 -586 516 -140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 529 -17 288 -2 025 -4 142
Przepływy pieniężne netto, razem 3 550 881 843 211
Aktywa, razem 97 657 97 249 23 548 23 788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 679 9 981 2 093 2 441
Zobowiązania długoterminowe 69 109 17 27
Zobowiązania krótkoterminowe 8 250 9 576 1 989 2 342
Kapitał własny 88 978 87 268 21 455 21 346
Kapitał zakładowy 1 244 1 244 300 304
Liczba akcji (w szt.) 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,36 0,09 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,36 0,09 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,58 3,51 0,86 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,58 3,51 0,86 0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,30 0,30 0,07 0,07
Dane zawarte w załączonym dokumencie R-2013
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
R -2013.pdf Spraozdanie finansowe za 2013rok wraz z notami
INFORMACJA DODATKOWA 2013.pdf Informacja dodatkowa za 2013r.
Sprawozdanie z działalności zarządu 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r.
Opinia i raport Biegłego Rewidenta.pdf Opinia i raport Bieglego Rewidenta
Raport - ład korporacyjny 2013.pdf Raport o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | LENA LIGHTING SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENA LIGHTING | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kórnicka 52 | | 52 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 2860300 | | 061 2854059 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@lenalighting.pl | | ww.lenalighting.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 786-16-16-16 | | 634635800 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Włodzimierz Lesiński Prezes Zarządu
2014-03-21 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8