Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

LENTEX - Program Skupu akcji własnych (61/2011)

LENTEX - Program Skupu akcji własnych (61/2011)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program Skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 09. nr 185 poz. 1439) oraz w wykonywaniu obowiązku nałożonego w § 1 pkt. 2 ppkt. g uchwały z 4 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 1.432.389 akcji własnych Zakładów "LENTEX" S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł i nie mniejszej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, Zarząd "LENTEX" S.A. informuje: a. z dniem 21 lipca 2011 r. rozpoczyna nabywanie akcji własnych, b. dniem zakończenia skupu akcji jest 3 grudnia 2013 r. Skup akcji nie może trwać dłużej niż
do wyczerpania środków przeznaczonych na ich zakup Zarząd, kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 3 grudnia 2013 r. lub za zgodą Walnego Zgromadzenia zrezygnować z nabycia akcji w części lub całości. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości decyzji o zakończeniu przed dniem 03.12.2013 r. skupu akcji własnych lub rezygnacji ze skupu całości lub części akcji c. łączna wartość nominalna akcji wraz z akcjami nabytymi wcześniej posiadanymi przez Spółkę nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj.: 4.465.769,20 zł (1.432.389 sztuk akcji przy wartości nominalnej 2,05 zł za akcję), d. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,05 zł, a cena maksymalna nie może przekroczyć 24,00 zł, przy czym uchwała NZWA nr 6 z 04.12.2008 r. była podejmowana w warunkach, w których nominalna wartość akcji wynosiła 2,05 zł, e. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż
wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie 34.377.336,00 zł, f. Spółce nie wolno nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, g. akcje będą nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, h. wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, i. Spółka może nabywać dziennie nie więcej niż 25 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, j. nie wyklucza się nabywanie akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2011-07-21 Jaromir Gorczyca Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9