Trwa ładowanie...
d2fhahf
espi

LENTEX - Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonyc...

LENTEX - Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez NWZA Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku (23/2012)
Share
d2fhahf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez NWZA Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") informuje, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], że w związku z powzięciem w dniu 1 lutego 2012 roku informacji o dokonaniu w dniu 30 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku, przedstawia poniżej wykaz tych zmian, z uwzględnieniem postanowień Statutu w brzmieniu dotychczasowym: Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Art. 9 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.378.846,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 59.460.600 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset)
akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii C od numeru 000001 do numeru 600300, 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru 27230300, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000. Akcje serii A, B, C, D, F są równe w prawach." Obecne brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Art. 9 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.835.371,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset
trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 63.013.100 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzynaście tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym: a) 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 7500000, c) 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii C od numeru 000001 do numeru 600300, d) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru 27230300, f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000. g) 3.552.500 (trzy miliony pięćset
pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0000001 do numeru 3552500. Akcje serii A, B, C, D, F, G są równe w prawach. Skreślono art. 9a Statutu Spółki. Po art. 17 ust. 5 Statutu Spółki dodano się art. 17 ust. 6 w następującym brzmieniu: "Wyłącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej." Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust. 1 Statutu Spółki: "Artykuł 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." Obecne
brzmienie art. 36 ust. 1 Statutu Spółki: "Artykuł 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 Ksh Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z zarejestrowaniem powyższych zmian Statutu Zarząd Spółki przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Zakładów LENTEX S A _tekst jednolity.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Jakub Banaszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fhahf

Podziel się opinią

Share
d2fhahf
d2fhahf