Trwa ładowanie...
d4m0n94

LEONIDAS CAPITAL - Powołanie członka Rady Nadzorczej (9/2015) - EBI

LEONIDAS CAPITAL - Powołanie członka Rady Nadzorczej (9/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do swojego składu nowego członka w osobie Pani Joanny Budzicz. Powołanie nastąpiło na podstawie § 16 ust. 5 statutu Spółki, który stanowi, iż w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. Pani Joanna Budzicz została powołana w miejsce Pani Eweliny Miśko-Pawłowskiej, o rezygnacji której Spółka opublikowała raport bieżący nr 7/2015. Kadencja Pani Joanny Budzicz, zgodnie z § 16 ust. 1 statutu Spółki, jest kadencją wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia obecnej kadencji to 01.02.2015 r. Mając na uwadze art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandaty wszystkich obecnych
członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. Pani Joanna Budzicz w 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Potencjałem Pracowników w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Trenerów Biznesu ?Moderator?. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2004 r. w branży finansowej, w tym między innymi w Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. Aktualnie (od 2013 r.) Pani Joanna Budzicz pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Prezesa Zarządu Wiarygodnej Firmy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W okresie ostatnich trzech lat Pani Joanna Budzicz nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w żadnej innej spółce prawa handlowego. Pani Joanna Budzicz nie wykonuje żadnej istotnej dla
Spółki działalności poza Emitentem. Wobec Pani Joanny Budzicz nie został wydany żaden prawomocny wyrok, na mocy którego zostałaby ona skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Joanna Budzicz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Budzicz pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Pani Joanna Budzicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Joanna Budzicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Kostera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94