Trwa ładowanie...
d1631zw
espi

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo ...

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (30/2014)
Share
d1631zw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 (?Spółka?) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami, ?Ustawa?) niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (?PTE PKO BP BANKOWY?), zawiadomienie co do zmiany stanu posiadania akcji Spółki sporządzone w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 69 Ustawy (?Zawiadomienie). W treści Zawiadomienia PTE PKO BP BANKOWY poinformował Spółkę zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny (odpowiednio ?PKO OFE? i ?PKO DFE", łącznie ?Fundusze?) reprezentowane przez PTE PKO BP BANKOWY, w wyniku rozliczenia w dniu 5 listopada 2014 roku transakcji nabycia przez PKO OFE 990
akcji Spółki (?Transakcja?) udział łączny Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 5%. Bezpośrednio przed dniem rozliczenia Transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 4 listopada 2014 roku, PKO OFE posiadał 2 438 185 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 4,8764% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 438 185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,8764% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), PKO DFE posiadał zaś 60 990 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki (co stanowiło 0,1220% udziału w kapitale zakładowym Spółki) dających prawo do 60 990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,1220% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Łącznie przed dniem rozliczenia Transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 4 listopada 2014 roku, Fundusze posiadały 2 499 175 (słownie: dwa
miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 4,9984% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 499 175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9984% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 5 listopada 2014 roku, posiadał 2 439 175 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki (co stanowiło 4,8784% udziału w kapitale zakładowym Spółki) dających prawo do 2 439 175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,8784% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Łącznie zaś, na dzień 6 listopada 2014 roku, Fundusze posiadały 2 500 165 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,0003% udziału w kapitale zakładowym Spółki) dających prawo do 2 500 165 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,0003%
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d1631zw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-11-12 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1631zw

Podziel się opinią

Share
d1631zw
d1631zw