Trwa ładowanie...
d45tuc6
d45tuc6
espi

LPP - Raport roczny R (2010)

LPP - Raport roczny R (2010)
Share
d45tuc6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 841 665 1 610 798 459 910 371 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 174 285 195 214 43 523 44 974
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 178 151 153 561 44 489 35 378
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 148 249 122 887 37 022 28 311
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 959 329 583 40 445 75 930
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 177 -39 959 -23 518 -9 206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 736 -159 282 -40 639 -36 696
Przepływy pieniężne netto, razem -94 954 130 342 -23 712 30 029
Aktywa razem 1 423 996 1 341 766 359 568 326 607
Zobowiązania długoterminowe 280 876 346 823 70 923 84 422
Zobowiązania krótkoterminowe 388 176 302 422 98 017 73 614
Kapitał własny 754 944 692 521 190 628 168 570
Kapitał podstawowy 3 500 3 500 884 852
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 728 879 1 726 514 1 728 879 1 726 514
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 85,75 71,18 21,41 16,40
Zysk (strata) z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,36 -0,62 0,09 -0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 436,67 401,11 110,26 97,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 50,00 12,63
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
x-wersja do WYSŁANIA raport roczny jednostkowy 2010.pdf
opinia biegłych.pdf
raport biegłych.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-04-20
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d45tuc6

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Marek Piechocki Prezes Zarządu
2011-04-20 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Huber Komorowski Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Piotr Dyka Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Alicja Milińska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45tuc6

Podziel się opinią

Share
d45tuc6
d45tuc6