Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d1wy0f1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 079 358 2 003 095 519 268 461 479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 200 687 181 278 50 117 41 763
Zysk (strata) brutto 182 489 139 251 45 572 32 081
Zysk (strata)netto 139 083 104 634 34 733 24 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 462 318 041 49 311 73 271
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -130 556 -71 120 -32 603 -16 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -167 917 -139 270 -41 933 -32 085
Przepływy pieniężne netto, razem -101 011 107 651 -25 225 24 801
Aktywa razem 1 429 020 1 361 603 360 836 331 435
Zobowiązania długoterminowe 281 231 347 725 71 013 84 642
Zobowiązania krótkoterminowe 411 243 328 289 103 841 79 911
Kapitał własny 736 546 685 589 185 982 166 883
Kapitał podstawowy 3 501 3 501 884 852
Średnioważona liczba akcji zwykłych 1 728 879 1 726 514 1 728 879 1 726 514
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 80,4 60,6 20,9 15,1
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 426,0 397,1 108,2 97,2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 50,00 12,63 -
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 841 665 1 610 798 459 910 371 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 174 285 195 214 43 523 44 974
Zysk (strata) brutto 178 920 152 237 44 681 35 073
Zysk (strata) netto 148 872 121 814 37 177 28 064
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 959 329 583 40 445 75 930
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 177 -39 959 -23 518 -9 206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 736 -159 282 -40 639 -36 696
Przepływy pieniężne netto, razem -94 954 130 342 -23 712 30 029
Aktywa razem 1 423 996 1 341 766 359 568 326 607
Zobowiązania długoterminowe 280 876 346 823 70 923 84 422
Zobowiązania krótkoterminowe 388 176 302 422 98 017 73 614
Kapitał własny 754 944 692 521 190 628 168 570
Kapitał podstawowy 3 500 3 500 884 852
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 728 879 1 726 514 1 728 879 1 726 514
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 86,1 70,6 21,5 16,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 436,7 401,1 110,3 97,6
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 50,00 12,63 -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raportpowinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 12 z dnia 2011-04-20 o treści:
Zarząd LPP S.A. podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IVkwartał 2010 roku. Przyczyną korekty raportu była aktualizacja wynikówspółek zależnych. Wprowadzenie korekt spowodowało zmniejszenie zyskunetto GK LPP S.A. w IV kwartale 2010 roku o kwotę 1.109 tys. zł czyli o1,2%
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Korekta Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-04-20
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
d1wy0f1

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Piotr Dyka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1