Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (32/2011)

LSI SOFTWARE S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (32/2011)
Share
d3cve06

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LSI SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LSI Software SA przekazuje do publicznej wiadomości i odpowiada na pytania skierowane dnia 19 lipca 2011 roku do Zarządu Spółki przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w trybie art.428 § 6 ksh : 1. W jakim szacunkowo okresie Zarząd zamierza zmaterializować ewentualne upoważnienie najbliższego Walnego Zgromadzenia w zakresie emisji akcji w ramach kapitału docelowego? Odp.: Będzie to uzależnione od potrzeb, ale oczywiście nie później niż w okresie 3 lat. 2. Czy Zarząd wie na dzień dzisiejszy na jaki konkretny cel przeznaczy pozyskane środki (w przypadku podjęcia uchwały)? Jeśli tak, czy Zarząd w szerszym stopniu niż w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 39/2011 najbliższego Walnego Zgromadzenia mógłby odnieść się do tej kwestii ? Odp.: Ze względu na konieczność zachowania poufności nie chcemy zdradzać szczegółowo planów spółki (art. 428 § 2 ksh). Natomiast podtrzymujemy uzasadnienie do projektu uchwały 39 jako najbardziej oddające jej cel. Prosimy o zwrócenie uwagi, że takim upoważnieniem
Zarząd dysponował już wcześniej (wygasło z końcem ubiegłego roku) i dawało Zarządowi większe uprawnienia. 3. Jakimi kryteriami Zarząd będzie się kierował przy ustaleniu ceny emisyjnej akcji ? Czy akcje będę oferowane z dyskontem względem dotychczasowej ceny rynkowej ? Odp.: Zarząd będzie kierował się podstawowym kryterium - maksymalnej do osiągnięcia ceny w danym momencie. Nie przewidujemy oferowania akcji z dyskontem względem dotychczasowej ceny rynkowej. 4. Jakich szczegółowo środków spółka obecnie potrzebuje na inwestycje (zarówno w ramach działań organizacyjnych, jak i akwizycyjnych)? Odp. : .: Ze względu na konieczność zachowania poufności nie chcemy zdradzać szczegółowo planów spółki (art. 428 § 2 ksh). 5. Czy Zarząd mógłby wyjaśnić zasadność treści § 1 pkt 6a projektu uchwały nr 39/2011 najbliższego Walnego Zgromadzenia w kontekście brzmienia § 1 pkt 5 projektu uchwały nr 39/2011 ? 6. Czy Zarząd mógłby wyjaśnić zasadność treści § 1 pkt 3 projektu uchwały nr 39/2011 najbliższego Walnego Zgromadzenia w
kontekście brzmienia § 1 pkt 5 projektu uchwały nr 39/2011 ? Szczególnie istotne jest wyjaśnienie w zakresie wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w kontekście przewidzianej projektem uchwały emisji z prawem poboru? Odp. : W odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 : Treść uchwały zostanie skorygowa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna : § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 680 80 00 042 680 80 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
725-16-97-775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06