Trwa ładowanie...
d2cupns

LSI SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

LSI SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2cupns
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 25 998 30 505 6 206 7 244
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 810 5 906 1 387 1 403
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 115 2 378 505 565
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 551 2 478 370 588
Zysk (strata) netto 1 120 2 402 267 570
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 120 2 402 267 570
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 31 130 32 132 7 304 7 748
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 22 398 21 274 5 255 5 130
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 765 786
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 22 398 21 274 5 255 5 130
Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 1 482 2 165 348 522
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 7 250 8 693 1 701 2 096
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 146 4 689 274 1 114
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 785 -2 632 -665 -625
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 266 -731 63 -174
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 373 1 326 -328 315
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur) 0,34 0,74 0,08 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,87 6,52 1,61 1,57
dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 19 387 26 988 4 628 6 409
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 447 3 786 823 899
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 044 1 397 249 332
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 733 1 968 414 467
Zysk (strata) netto 1 506 1 950 359 463
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 506 1 950 359 463
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 27 348 28 363 6 416 6 839
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 20 147 18 637 4 727 4 494
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 765 786
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 20 147 18 637 4 727 4 494
Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 1 384 1 986 325 479
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 5 817 7 740 1 365 1 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -783 3 582 -187 851
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -789 -2 039 -188 -484
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 158 -586 38 -139
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 414 957 -338 227
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur) 0,46 0,60 0,11 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,18 5,72 1,45 1,38
Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2014 - 31-12-2014 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2013 - 31-12-2013
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Informacja dodatkowa do srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cupns

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 93-120 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przybyszewskiego | | 176/178 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 209 37 12 | | 042 663 22 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lsisoftware.pl | | www.lsisoftware.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7251997775 | | 472048449 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu
2015-03-02 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2015-03-02 Henryk Nester Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cupns

Podziel się opinią

Share
d2cupns
d2cupns