Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

LUBAWA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wiel...

LUBAWA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r. (7/2013)
Share
dp05es6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w siedzibie Spółki na dzień 1 lipca 2013 r., godz. 11.00: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ????????????????. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Zatwierdzenie
przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012 -31.12.2012 r.). 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012. 15) Wolne wnioski. 16) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ???????? Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ??????... Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ??????????????... Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 ( 01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 174.518.795,83 złotych, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 888.028,09 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 1.789.889,02 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie
2.677.917,11 złotych, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.677.917,11 złotych, 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.010.495,45 złotych, 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r. ) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012r.). § 2 Uchwałą wchodzi życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r. ) wraz z opinią
biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 306.567.223,12 złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 5.659.357,75 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 2.237.883,84 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 7.897.241,59 złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.916.582,78 złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.316.215,84 złotych, 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r. ). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Dodatni
wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.) w wysokości 888.028,09 złotych w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Piotrowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 01.08.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu ? Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2012 r. do 1 sierpnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W
sprawie: udzielenia absolutorium Jarosławowi Szpakowi z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 15.11.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jarosławowi Szpakowi ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie: udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 08.08.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy ? Prezesowi
Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 8 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Zygmunta Politowskiego absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Piotrowi Szkurłat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 18.09.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Piotrowi Szkurłat absolutorium z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w
okresie od 1 stycznia 2012 do 18 września 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 08.08.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 08 sierpnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 MARCIN KUBICA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6