Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (75/2012)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (75/2012)
Share
d4jniej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że 10 grudnia 2012 roku wpłynęły do Spółki podpisane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ("SPZOZ") umowy pożyczki. Tym samym łączna wartość szeregu umów zawartych z ww. podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, osiągnęła poziom 22,4 mln PLN, przekraczając wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania tych umów za umowę znaczącą. Umową o największej wartości (spośród wymienionych powyżej) jest umowa pożyczki udzielonej SPZOZ z 30 listopada 2012 roku na kwotę 10 mln PLN ("Umowa"). Szczegółowe warunki Umowy, w tym wysokość prowizji, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a ostateczny termin spłaty zobowiązań z niej wynikających określono na 21 grudnia 2012 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2012-12-11 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej