Trwa ładowanie...
d3yv284
espi

MACROLOGIC - Raport roczny R 2012

MACROLOGIC - Raport roczny R 2012
Share
d3yv284
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 529 50 492 11 628 12 196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 455 7 354 1 786 1 776
Zysk (strata) brutto 6 567 7 585 1 573 1 832
Zysk (strata) netto 5 276 6 137 1 264 1 482
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 623 9 506 2 545 2 339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 117 -5 866 -986 -1 460
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 123 -1 542 -1 946 -372
Przepływy pieniężne netto, razem -1 617 2 098 -387 507
Aktywa, razem 34 455 38 581 8 428 8 735
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 275 9 945 1 291 2 285
Zobowiązania długoterminowe 461 578 113 131
Zobowiązania krótkoterminowe 4 814 9 367 1 178 2 154
Kapitał własny 29 180 28 636 7 138 6 483
Kapitał zakładowy 1 889 1 889 462 428
Liczba akcji (w szt.) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,79 3,25 0,67 0,79
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,45 15,16 3,78 3,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 2,5 - 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Wypłacona dywidenda za rok 2011 została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZW z dnia 19.03.2012 r., kurs 4,1270 zł. Wartość dywidendy za rok 2012 - niezadeklarowana
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012MLCSAR.pdf Sprawozdanie za rok 2012 Macrologic SA
2012BDOOpinia i Raport_MacrologicSA.pdf Opinia i raport audytora z badania sprawozdania jednostkowego Macrologic SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-28
MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
022 566 222 022 5118116
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o. Postępu 12,, 02-676 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
d3yv284

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Prezes Zarządu
2013-02-28 Renata Łukasik Członek Zarządu
2013-02-28 Jarosław Witwicki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Małgorzata Sobótka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3yv284

Podziel się opinią

Share
d3yv284
d3yv284