Trwa ładowanie...
d4lc09l

MAGELLAN S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 20 ...

MAGELLAN S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2009 - 2012 (153/2014)

Share
d4lc09l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 153 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2009 - 2012 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Magellan S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 roku zostało objętych 108.239 (słownie: sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D Spółki (?Akcje?) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 42/2009 ZWZA Spółki z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, zmienionej uchwałami nr: 4/2010 NWZA Spółki z dnia 15 września 2010 roku oraz 42/2012 ZWZA Spółki z dnia 9 maja 2012 roku. Akcje Serii D zostały objęte w ramach Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki, jak i dla członków Zarządów i pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Magellan na lata 2009 ? 2012, przyjętego uchwałą nr 41/2009 ZWZA Spółki z dnia 6 maja 2009, na podstawie którego zostały wyemitowane
przez Spółkę warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii D. Akcje serii D wydawane są wyłącznie za wkłady pieniężne. Jednostkowa cena emisyjna dla akcji serii D dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych objętych w ramach IV transzy Programu Motywacyjnego wynosi 38,54 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych oraz pięćdziesiąt cztery grosze). Akcje serii D są emitowane jako akcje imienne. Konwersja akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela serii D będzie się odbywać na mocy zapisów KSH, na wniosek Osoby Uprawnionej skierowany do Spółki o konwersję akcji imiennych na akcje na okaziciela. W związku z powyższym zmianie uległa wartość kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 2.016.011,10 zł (dotychczas: 1.983.539,40 zł) i dzieli się na łącznie 6.720.037 akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, w tym: - 5.812.500 Akcji Serii A - 261.588 Akcji Serii B - 440.000 Akcji Serii C - 205.949 Akcji Serii D. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze
wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 6.720.037. Zgodnie z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z Akcji Serii D oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z chwilą wydania dokumentu. Spółka, po otrzymaniu wniosków od Osób Uprawnionych, dokona konwersji akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela serii D oraz niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz do Giełdy Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii D oraz o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. W ramach realizacji III transzy Programu Motywacyjnego dotychczas objętych zostało 97.710 akcji serii D (raport bieżący nr 32/2014 i 81/2014). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lc09l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2014-12-11 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lc09l

Podziel się opinią

Share
d4lc09l
d4lc09l