Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2014

MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d3vwayo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 129 395 115 512 30 887 27 431
Zysk na działalności operacyjnej 49 283 44 638 11 764 10 600
Zysk brutto 53 706 47 236 12 820 11 217
Zysk netto 43 303 37 788 10 337 8 974
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (214 246) (112 553) (51 141) (26 728)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 391) 197 (3 435) 47
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 236 465 112 200 56 445 26 645
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 7 828 (156) 1 869 (37)
Aktywa razem 1 274 479 978 371 299 012 235 911
Zobowiązania długoterminowe 448 983 291 144 105 338 70 203
Zobowiązania krótkoterminowe 521 185 434 044 122 278 104 660
Kapitał własny 304 311 253 183 71 396 61 049
Kapitał akcyjny 1 984 1 954 465 471
Średnia liczba akcji (w sztukach akcji) 6 591 469 6 514 088 6 591 469 6 514 088
Zysk na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,57 5,80 1,57 1,38
Zysk rozwodniony na jedna akcję (w PLN / EUR) 6,55 5,73 1,56 1,36
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 45,28 38,87 10,62 9,37
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku; kurs ten wyniósł za dwanaście miesięcy 2014 roku: 1 EUR = 4,1893 PLN, za dwanaście miesięcy 2013 roku: 1 EUR = 4,2110 PLN; - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2014 roku 1 EUR = 4,2623 PLN; na 31 grudnia 2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport Magellan 2014.pdf Opinia i raport z badania Magellan S.A.
List Prezesa 2014-12-31_jednostkowy.pdf List Prezesa Magellan S.A.
RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2014-12-31.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za rok 2014
Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Magellan S.A. za rok 2014
Oświadczenie Zarządu JEDNOSTKOWE 2014-12-31.pdf Oświadczenia Zarządu Magellan S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3vwayo

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2015-03-19 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Urban Kielichowski Członek Zarządu
2015-03-19 Rafał Karnowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Beata Buchner Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo