Trwa ładowanie...
d4m0n94

MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d4m0n94
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 38 309 35 705 9 234 8 523
Zysk na działalności operacyjnej 15 105 15 145 3 641 3 615
Zysk brutto 15 959 15 881 3 847 3 791
Zysk netto 12 668 12 785 3 053 3 052
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 396 223 3 229 53
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 173 101 42 24
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 867) (1 669) (450) (398)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 11 702 (1 345) 2 821 (321)
Aktywa razem 1 551 260 1 148 188 379 374 275 259
Zobowiązania długoterminowe 647 164 420 175 158 270 100 730
Zobowiązania krótkoterminowe 569 474 448 931 139 270 107 624
Kapitał własny 334 622 279 082 81 835 66 905
Kapitał akcyjny 1 984 1 954 485 468
Średnia liczba akcji (w sztukach akcji) 6 720 037 6 516 772 6 720 037 6 516 772
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,89 1,96 0,45 0,47
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,88 1,93 0,45 0,46
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 49,79 42,83 12,18 10,27
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze świadczenia usług 30 078 30 675 7 250 7 322
Zysk na działalności operacyjnej 12 254 13 284 2 954 3 171
Zysk brutto 13 084 13 565 3 154 3 238
Zysk netto 10 330 10 839 2 490 2 587
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 752 3 923 7 171 936
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 177 102 43 24
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 435) (3 732) (3 720) (891)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 14 494 293 3 493 70
Aktywa razem 1 254 499 980 044 306 798 234 949
Zobowiązania długoterminowe 481 928 310 999 117 860 74 557
Zobowiązania krótkoterminowe 457 483 402 386 111 881 96 465
Kapitał własny 315 088 266 659 77 057 63 927
Kapitał akcyjny 1 984 1 954 485 468
Średnia liczba akcji (w sztukach akcji) 6 720 037 6 516 772 6 720 037 6 516 772
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,54 1,66 0,37 0,40
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,53 1,64 0,37 0,39
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 46,89 40,92 11,47 9,81
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku; kurs ten wyniósł za trzy miesiące 2015 roku – 1 EUR = 4,1489 PLN, za trzy miesiące 2014 roku – 1 EUR = 4,1894 PLN; - pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na 31 marca 2015 r. - 1 EUR = 4,0890 PLN; na 31 marca 2014 r. – 1 EUR = 4,1713 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany skrócony raport finansowy za IQ 2015 MSSF.pdf Skonsolidowany skrócony raport kwartalny za I kwartał roku 2015 Grupy Kapitałowej Magellan

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2015-05-11 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2015-05-11 Urban Kielichowski Członek Zarządu
2015-05-11 Rafał Karnowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94