Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? na ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji (21/2014)
Share
d3bibwk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie T.G. BEWA Sp. z o.o. dot.: ujawnienia stanu posiadania akcji spółki publicznej Makarony Polskie SA. T.G. ?Bewa? Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku nabycia w dniu 6 listopada 2014 roku oraz w dniu 14 listopada 2014 roku akcji spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekroczyła próg 10% (dziesięć procent) ogólnej liczy głosów w Spółce. Jednocześnie T. G. ?Bewa? Sp. z o.o. poinformowała, że: 1) odnośnie liczby akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczby głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów: do dnia 6 listopada 2014 roku T.G. ?BEWA? Sp. z o.o. posiadała 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji Makarony
Polskie SA stanowiących 9.73% kapitału zakładowego Spółki oraz 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów z tych akcji stanowiących 9.73% ogólnej liczby głosów Spółki. Następnie T.G. ?BEWA? Sp. z o.o. nabyła od Pana Marka Jutkiewicza 57.854 akcji w dniu 6 listopada 2014 roku oraz w dniu 14 listopada 2014 roku 281.101 akcji Makarony Polskie SA. 2) odnośnie liczby akcji posiadanych aktualnie i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczby głosów z tych akcji i procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów: aktualnie T.G. ?BEWA? Sp. z o.o. posiada 1.238.955 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Makarony Polskie SA stanowiących 13.39 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1.238.955 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów z tych akcji stanowiących 13.39% ogólnej liczby głosów Spółki; 3)odnośnie podmiotu zależnego posiadającego akcje Spółki: podmioty zależne od T.G. ?BEWA? Sp. z o. o. nie posiadają akcji
Spółki; 4) T.G. ?BEWA? Sp. z o. o. nie zawarła i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)
d3bibwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Beata Majewska-Karp Prokurent
2014-11-21 Witold Żarek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk