Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

MAKRUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

MAKRUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3jesk1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 83 537 55 675 20 015 13 517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 346 206 2 239 50
Zysk (strata) brutto 12 182 (3 562) 2 919 (865)
Zysk (strata) netto 11 340 (2 034) 2 717 (494)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 343 (2 035) 2 718 (494)
Zysk (strata) na 1 akcję (PLN/EUR) 0,18 (0,05) 0,04 (0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (PLN/EUR) 0,18 (0,05) 0,04 (0,01)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 819 5 863 4 270 1 423
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 768) (3 229) (903) (784)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 928) (7 403) (3 098) (1 797)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 123 (4 769) 269 (1 158)
Aktywa 233 456 116 790 57 105 26 442
Zobowiązania długoterminowe 55 520 18 856 13 581 4 269
Zobowiązania krótkoterminowe 31 532 29 658 7 713 6 715
Kapitał własny 146 403 68 276 35 811 15 458
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 146 395 68 268 35 809 15 456
Kapitał zakładowy 18 216 10 423 4 456 2 360
Wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) 2,01 1,64 0,49 0,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 2,01 1,64 0,49 0,37
Liczba akcji w sztukach (średnioważona) 63 371 631 41 690 496 63 371 631 41 690 496
Liczba akcji w sztukach na dzień bilansowy 72 862 932 41 690 496 72 862 932 41 690 496
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSFR2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2012
SSF Spr Zarz 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. z działalności w 2012 roku
List Prezesa_skonsolidowane.pdf List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2012
opinia biegłego_SSF R2012.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finans. Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2012
raport biegłego SSF_R2012.pdf Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finans. Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3jesk1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2013-03-20 Sławomir WIniecki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Agnieszka Wera Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1