Trwa ładowanie...
doxwg54

mBank - XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał (11/2015)

mBank - XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał (11/2015)

Share
doxwg54

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | mBank | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki mBank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA w dniu 30 marca 2015 r.: Uchwała nr 1 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2014 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2014 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 174 096 tys. zł; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 400 590 tys. zł; c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz
zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 113 603 463 tys. zł; d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 696 366 tys. zł; e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 018 tys. zł; f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A.niniejszym uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2014 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.174.096.218,00 złotych zostanie przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 717.572.669,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy mBanku S.A., przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł; 2. w kwocie 50.000.000,00 zł ? na
fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 3. w kwocie 406.523.549,00zł ? na kapitał zapasowy mBanku S.A. Wskazany powyżej sposób podziału zysku jest zależny od spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku S.A. sporządzonych za pierwsze półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15.5%,a wynik netto mBank S.A. wyniesie co najmniej 250.000.000PLN. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 sierpnia 2015 roku (termin wypłaty dywidendy). W przypadku nie spełnienia się powyżej wymienionych warunków, zysk netto za rok 2014 zostanie przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 50.000.000,00 zł ? na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 2.w kwocie 1.124.096.218,00zł ? na kapitał zapasowy mBanku S.A. Zarząd mBanku S.A. poinformuje akcjonariuszy mBanku S.A. w osobnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w raporcie bieżącym w
dniu 30 lipca 2015 r., o spełnieniu bądź nie spełnieniu powyżej wskazanych warunków, które determinują wypłatę dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 XXVIII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku
S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 27 października 2014 r. przez Pana Jana Szomburga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 27 października 2014 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 28 października 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala
się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 października 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 XXVIII Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 28 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2014 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 289 310 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 520 766 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 117 985 822 tys. zł; d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 816 542 tys. zł; e) skonsolidowane sprawozdanie
przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 006 777 tys. zł; f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 26 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1.W § 6 ust. 2 dodaje się punkt l6) w następującym brzmieniu: ?16) świadczenie usług rozliczeniowych oraz usług raportowania w rozumieniu przepisów dotyczących instrumentów pochodnych, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.? 2. Zmienia się § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?3. Działalność maklerską.? 3. W § 22 ust. 1 dodaje się literę l) w następującym
brzmieniu: ?l) wyrażanie opinii dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli planowana całkowita kwota jednostkowej transakcji przekroczy 20% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.Opinia Rady Nadzorczej nie będzie wymagana w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w których jest ograniczone ryzyko poprzez ustanowione zabezpieczenie, jednakże Rada Nadzorcza będzie informowana o takich transakcjach.? 4. Zmienia się § 22 ust. 3pkt 2) litera d) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.? 5. Zmienia się § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.? 6.Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu
następującego brzmienia: ?§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 168.840.628 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) złote i dzieli się na 42.210.157 (czterdzieści dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.? § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. Uchwała nr 27 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zmiany Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mBank S.A. ("Spółka", "Bank"), doceniając i
podtrzymując znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez osoby zarządzające w Spółce niniejszym, w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 4 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, postanawia zmienić uchwałę nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienioną Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia11 kwietnia 2013 roku, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki ("Program"), w celu przedłużenia Programu do dnia 31.12.2021. § 1 Dotychczasowy § 1 ust. 7 uchwały nr 20 XXI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie: ?Całość Obligacji przeznaczona dla Osób Uprawnionych będzie podzielona na dziesięć serii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Serie Obligacji od C1 do C6 zostaną podzielone na trzy Transze oznaczone jako Transza I w liczbie 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza II 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza III 18.334 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Obligacje, natomiast Serie od C7 do C10 zostaną podzielone na 4 Transze oznaczone jako Transza I, Transza II, Transza III, Transza IV w liczbie Obligacji określonej przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego dokonywać zmiany ilości Transz, jak również
przesunięć Obligacji pomiędzy Transzami? . § 2 Dotychczasowy § 1 ust. 8 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie: ?Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby Uprawnione w latach 2010 ? 2021, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych szczegółowo uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, Obligacje serii C1 będą mogły być nabywane w 2009 roku.? § 3 Dotychczasowy § 2 ust. 2 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnegozmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie: ?Po spełnieniu warunków, o których mowa w
pkt 1 powyżej, Osobie Uprawnionej zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy (w dniu, w którym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku), z tym że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2008 tj. w roku 2009. Prawo to będzie powstawać corocznie i będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem warunków określonych w Programie. Z zastrzeżeniem ust. 6 realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C1 do C6 będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy I, 24 miesiące w przypadku Transzy II i 36 miesięcy w przypadku Transzy III, liczonych od dnia nabycia prawa, z tym wyjątkiem, iż realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C7 do C10 będzie odroczona w
czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy II, 24 miesiące w przypadku Transzy III i 36 miesięcy w przypadku Transzy IV, natomiast realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C7 - C10 w Transzy I nie będzie odroczona w czasie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do zmiany terminów realizacji praw do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w ramach danej Transzy. Wynikające z Obligacji prawo do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być przez Osobę Uprawnioną zrealizowane w okresie od nabycia Obligacji do dnia 31 grudnia 2021 roku.? § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcjizmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. e), f) oraz i) Statutu Spółki, w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu motywacyjnego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, ("Program"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank SA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w celu przedłużenia Programu do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 1 1. Dotychczasowy § 9 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie: "1. Uprawnienia obligatariuszy, wynikające z przyznanego prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji wygasają w terminie
31.12.2021 r. 2. Prawo do objęcia Akcji w ramach Programu będzie mogło być realizowane w następujących terminach, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane w innym terminie: 1) w 2010 roku w Transzy I, w 2011 roku w Transzy II, w 2012 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C1 obligatariuszom i nie później niż w dniu 31.12.2018 roku, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane w 2009 roku; 2) w 2011 roku w Transzy I, w 2012 roku w Transzy II, w 2013 w Transzy III, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C2 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 3) w 2012 roku w Transzy I, w 2013 roku w Transzy II, w 2014 w Transzy III lecz
nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C3 obligatariuszom i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 4) w 2013 roku w Transzy I, w 2014 roku w Transzy II, w 2015 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C4 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 5) w 2014 roku w Transzy I, w 2015 roku w Transzy II, w 2016 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C5 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 6) w 2015 roku w Transzy I, w 2016 roku w Transzy II, w 2017 w Transzy III, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C6 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021roku; 7) w 2015 roku w Transzy I, w 2016 roku w Transzy II, w 2017 roku w Transzy III, w 2018 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C7 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021roku; 8) w 2016 roku w Transzy I, w 2017
roku w Transzy II, w 2018 w Transzy III i w 2019 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C8 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 9) w 2017 w Transzy I, w 2018 roku w Transzy II, w 2019 w Transzy III i w 2020 w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C9 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku; 10) w 2018 roku w Transzy I, w 2019 roku w Transzy II, w 2020 roku w Transzy III i w 2021 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C10 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku. 3. Szczegółowe terminy, w których obligatariusze będą mogli wykonywać prawo do objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonym w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały, określa Regulamin Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 r., z późniejszymi zmianami." § 2 Dotychczasowy § 10 uchwały nr 21
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie: ?Wszystkie Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej, najpóźniej w dniu 31.12.2021 roku.? § 3 Dotychczasowy § 11 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie: ?Obligacje, w przypadku których
zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Spółki, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu Akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu 31.12.2021 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31.12.2021 roku.? § 4 Dotychczasowy § 12 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie: ?Celem emisji Obligacji jest realizacja Programu, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku z późniejszymi
zmianami.? § 5 Dotychczasowy § 14 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i Akcji Spółki nie zawartych w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu określonych w uchwale nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia innych niż wynikające z
zasad Programu przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza." § 6 W § 22 pkt 2 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zdanie: "Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Osobom Uprawnionym do objęcia Akcji Spółki, stosownie do zasad Programu realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku, zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku zmienionym uchwałą
Rady Nadzorczej Spółki nr 65/09 z dnia 4 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 78/12 z dnia 7 grudnia 2012 r., zmienionymi w związku z wejściem w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42).? zastępuje się zdaniem: "Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Osobom Uprawnionym do objęcia Akcji Spółki, stosownie do zasad Programu realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami ,oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego uchwalonym
przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienionymi w związku z wejściem w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42) oraz przedłużeniem Programu do dnia 31 grudnia 2021.? § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 29 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zmiany Uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę
programu pracowniczego zmienionej Uchwałą nr 31 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Walne Zgromadzenie Spółki mBank S.A. (?Spółka?, ?Bank?) postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego,zmienionej Uchwałą nr 31 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w celu przedłużenia Programu (w rozumieniu przyjętym tą Uchwałą) do dnia 31 grudnia 2022 roku, poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego uchwały o następującej treści: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki mBank S.A., doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez kluczową kadrę Grupy BRE Banku S.A., oraz w celu wdrożenia w Grupie BRE Banku S.A. polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BRE Banku S.A. zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego wydaną na
podstawie art. 9g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 ze zm.) (?Uchwała KNF?), niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu pracowniczego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego lub warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki (?Program?). Program realizowany będzie na następujących warunkach: 1. Osoby uprawnione do udziału w Programie (?Osoby Uprawnione?) zostaną wskazane przez Zarząd Spółki z Grupy BRE Bank S.A. spośród: a. pracowników zatrudnionych lub osób pozostających w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze w Banku i strategicznych podmiotach zależnych, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy BRE Bank S.A. oraz wzrost wartości Banku oraz Grupy BRE Bank S.A., w szczególności Członków Zarządów strategicznych podmiotów zależnych i Dyrektorów
Banku, oraz b. kluczowej kadry Banku ? grupy pracowników lub osób pozostających w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji. 2. Aktualna lista Osób Uprawnionych będzie prowadzona przez Zarząd Spółki. 3. Liczba Osób Uprawnionych będzie większa niż 99, w związku z czym propozycja nabycia obligacji oraz akcji będzie miała charakter publiczny i nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?ustawa o ofercie publicznej?); zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d) w zw. z art. 39 ustawy o ofercie publicznej, oferta publiczna obligacji oraz akcji zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, udostępnionego do wiadomości Osób Uprawnionych w związku z zawarciem umowy sprzedaży Obligacji, która zawierana będzie
pomiędzy Osobami Uprawnionymi oraz Powiernikiem. 4. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Spółki (?Akcje?). 5. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk Obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji (?Obligacje?). 6. Obligacje zostaną objęte przez Powiernika, który następnie będzie zbywał Obligacje na rzecz Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z przekazywanych przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych. 7. Obligacje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione począwszy od roku 2010 w nie więcej niż 8 transzach, których liczba z uwagi na możliwość dokonywania przesunięć Obligacji pomiędzy transzami może ulec wielokrotnym zmianom . Z zastrzeżeniem §3 poniżej, Rada Nadzorcza określi liczbę Obligacji jaka może być przyznana łącznie w danej transzy oraz terminy
nabywania Obligacji w danej transzy. 8. Obligacje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu, jednak nie później niż do dnia 31.12.2022 r. (ostateczny wykup Obligacji), o ile zostaną spełnione warunki przyznania Osobie Uprawnionej Obligacji w danej transzy, szczegółowo określone w Regulaminie Programu Pracowniczego. 9. Prawo do nabycia Obligacji przez Osobę Uprawnioną w ramach kolejnych transz powstaje corocznie, po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za dany rok obrotowy, z tym, że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009 tj. w roku 2010. Prawo do nabycia Obligacji będzie mogło być zrealizowane po złożeniu przez Powiernika Osobie Uprawnionej oferty sprzedaży Obligacji. Na zasadach określonych w Regulaminie Programu Pracowniczego przyznane Osobie Uprawnionej w danej transzy prawo do nabycia Obligacji może zostać podzielone
na trzy części, które będą mogły być zrealizowane odpowiednio po upływie: (i) jednego roku, (ii) dwóch lat, (iii) trzech lat od dnia przyznania tego prawa, przy czym w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Pracowniczego ustalić, iż prawo do nabycia Obligacji w danej transzy będzie podzielone na więcej niż 3 części, które będą mogły być zrealizowane w innych niż wskazane wyżej terminach. Prawo do objęcia Akcji Banku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału będzie mogło być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 10. Regulamin Programu Pracowniczego może w szczególności określić przypadki: (i) utraty przez Osobę Uprawnioną prawa do uczestnictwa w Programie, (ii) pozbawienia albo wstrzymania prawa nabycia Obligacji, (iii) zmniejszenia liczby praw nabycia Obligacji przyznanych Osobie Uprawnionej. Stwierdzenie powyższych przypadków należy do kompetencji Zarządu Spółki przy współdziałaniu z podmiotami zależnymi z Grupy BRE Bank S.A. Przyznane
Osobie Uprawnionej, a niezrealizowane przez nią prawo nabycia Obligacji, będzie mogło zostać przyznane innym Osobom Uprawnionym w kolejnych latach trwania Programu zgodnie z punktem 11 a) niniejszego Programu. 11. Lista Osób Uprawnionych i liczba Obligacji oraz Akcji przyznanych do objęcia w wykonaniu prawa pierwszeństwa, która w danym roku zostanie przyznana Osobom Uprawnionym, będzie ustalana przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie miał ponadto prawo do: a. przesunięcia Obligacji, które nie zostaną nabyte przez Osobę Uprawnioną w trybie wskazanym w punkcie 10 niniejszego Programu, do podziału w kolejnych latach trwania Programu, podejmując w powyższym zakresie decyzję w związku z ustaleniem listy Osób Uprawnionych za kolejny rok trwania Programu, b. przesunięcia Obligacji, które nie zostaną przyznane Osobom Uprawnionym w ramach danej transzy do podziału w kolejnych latach trwania Programu. 12. W przypadkach, o których mowa w punkcie 11 a) oraz b) niniejszego Programu, Osoba Uprawniona, której zostanie
przyznane prawo do nabycia Obligacji przesuniętych z poprzednich transz, będzie musiała spełniać warunki określone dla aktualnie realizowanej transzy. 13. Obligacje, które nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione w ostatnim roku trwania Programu, zostaną nabyte przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31.12.2022r. w celu ich umorzenia. 14. Okresem trwania Programu są lata obrotowe 2009 ? 2022. 15. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w ramach Programu będzie równa cenie nominalnej i będzie wynosiła 4 zł (cztery złote). 16. Prawo do nabycia Obligacji lub objęcia Akcji nie może być przez Osobę Uprawnioną przenoszone na inne osoby, poza przypadkami określonymi w Regulaminie Programu Pracowniczego. § 2 Regulamin określający szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu w oparciu o założenia, o których mowa w § 1 powyżej, został ustalony i przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą 28/08 z dnia 5 września 2008 r z późniejszymi zmianami (?Regulamin Programu Pracowniczego?). Program ten może być zmieniany
przez Radę Nadzorczą Spółki wyłącznie przy zachowaniu założeń, o których mowa w § 1 powyżej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 30 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. Projekt w sprawiezmiany uchwały nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. (?Spółka?, ?Bank?) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, zmienionej uchwałą nr 32 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Banku w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu pracowniczego, wprowadzonego w Spółce na
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami postanawia dokonać zmian w uchwale nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. (?Spółka?, ?Bank?) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, zmienionej Uchwałą nr 32 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w ten sposób że: §1 1) dotychczasowy §9 ust. 2 otrzymują nowe następujące brzmienia: ?2. Prawo do objęcia Akcji w ramach Programu będzie mogło być realizowane nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji
obligatariuszom i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.? 2) dotychczasowy §10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Wszystkie obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31 grudnia 2022 roku w celu ich umorzenia.? 3) dotychczasowy §11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Obligacje w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Spółki, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści dni) od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu Akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po 31 grudnia 2022 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 grudnia 2022 roku.? § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 31 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego Odnosząc się do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., XXVIII (dalej ?ZŁK?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia, co następuje: § 1 Uwzględniając stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (dalej ?KNF?) wyrażone w piśmie KNF z dnia 28 listopada 2014 r., zawierającym odpowiedzi na pytania dotyczące ZŁK, akcjonariusze mBank S.A., w szczególności dotyczące § 12 ust. 1 i 2 ZŁK, przyjmują co następuje: 1) Akcjonariusze oświadczają, iż w swych działaniach i podejmowanych decyzjach będą współdziałać realizując statutowe cele mBanku S.A., zapewniając bezpieczeństwo jego działania oraz kierując się interesem mBanku S.A. (§ 9 ust. 1 i 3 ZŁK). 2) Akcjonariusze zobowiązują się nie naruszać kompetencji pozostałych organów statutowych mBanku S.A., w szczególności poprzez nieuprawnione wywieranie wpływu na te organy bądź wkraczanie w funkcje Zarządu lub Rady Nadzorczej (§ 9 ust. 2i 5 oraz § 10 ust.
1ZŁK). 3) Wszelkie ewentualne konflikty pomiędzy akcjonariuszami mBanku S.A. będą rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszenia interesu mBanku oraz jego klientów (§ 9 ust. 6 ZŁK). 4) Ewentualne nadanie określonemu akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom osobistych uprawnień będzie uzasadnione realizacją istotnych celów mBanku S.A., a także nie będzie prowadzić do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania organów mBanku S.A. lub dyskryminacji pozostałych akcjonariuszy oraz będzie odzwierciedlone w Statucie mBanku S.A. Akcjonariusze nie będą wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z mBank S.A. do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez mBank S.A. jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu mBank S.A. (§ 10 ZŁK). 5) Akcjonariusze deklarują, w zakresie swoich możliwości oraz uprawnień, dokapitalizowanie lub udzielenie wsparcia
finansowego wobec mBanku S.A. w przypadku zaistnienia takiej konieczności, przy czym przed takim ewentualnym dokapitalizowaniem lub udzieleniem wsparcia finansowego zostanie przeprowadzona analiza całokształtu przyczyn, które spowodowały taką konieczność. Akcjonariusze rozważą możliwośćzapewnienia wsparcia z punktu widzenia ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących akcjonariuszy będących podmiotami regulowanymi, oraz mając na uwadze najlepszy interes mBanku S.A. i jej klientów (§ 12 ust. 1 i 2 ZŁK). 6) Akcjonariusze zobowiązują się, że ewentualne decyzje w sprawie wypłaty dywidendy będą uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiednego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów mBanku S.A., a także będą uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru (§ 12 ust. 3 ZŁK). 7) W zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze zobowiązują się wypełniać zalecenia KNF określone w ZŁK, w szczególności w Rozdziale 4 tejże
regulacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 32 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz Grupy mBanku za rok 2015 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera _____________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

mBank S.A.
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

Podziel się opinią

Share
doxwg54
doxwg54