Trwa ładowanie...
d2kzclz

MCI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. (14/2015)

MCI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. (14/2015)

Share
d2kzclz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402? ksh oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także ?ZWZ?) na dzień 3 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki Private Equity Managers S.A., RONDO ONZ 1 (00-124), XXIX p. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014
roku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2014 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, f) podziału zysku Spółki za 2014 rok. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2014 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MCI w 2014 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby akcji Spółki, które zostaną zaoferowane do nabycia Uprawnionym w wykonaniu uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2014 roku. 14.
Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad. Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną treść § 14 ust. 5 i 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu jak również proponowaną treść § 14 ust. 5 i 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki. dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 5 oraz 6: 5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19
października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. 6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: 1) podmiotem dominującym? lub ?podmiotem zależnym? ? jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych; 2) podmiotem powiązanym? ? jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych; 3) znacząca wysokość wynagrodzenia ? lub ?znaczące stosunki handlowe? oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro). - proponowana treść § 14 ust. 5 oraz 6: 5. Przynajmniej dwóch z członków
Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. 6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: 1) podmiotem dominującym? lub ?podmiotem zależnym? ? jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych; 2) podmiotem powiązanym? ? jest odpowiednio podmiot
określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych; 3) znacząca wysokość wynagrodzenia ? lub ?znaczące stosunki handlowe? oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion złotych) rocznie. dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.446.627,00 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się 62.446.627 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: ? 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), ? 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), ? 12.500.000 (dwanaście
milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), ? 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), ? 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), ? 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), ? 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), ? 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści
trzy tysiące), ? 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), ? 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), ? 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), ? 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), ? 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817
977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), ? 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii R o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), ? 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii S o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), ? 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), ? 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), ? 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście)
akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), ? 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii V o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset), ? 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), ? 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), ? 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii U1 o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), ? 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto
tysięcy). - proponowane brzmienie § 7 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.732.377,00 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się 62.732.377,00 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: ? 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), ? 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), ? 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), ? 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do
500 000 (pięćset tysięcy), ? 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), ? 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), ? 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), ? 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące), ? 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), ? 3.200.000 (trzy miliony
dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), ? 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), ? 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), ? 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), ? 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii R o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset czterdzieści), ? 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii S o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), ? 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), ? 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), ? 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), ? 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii V o kolejnych numerach
od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset), ? 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), ? 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), ? 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii U1 o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), ? 385.750 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 385 750 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt). Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 13 maja 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@mci.eu Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@mci.eu, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały
wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w
postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@mci.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i
jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza, ewentualnie powinno wynikać z przedstawionego pełnomocnictwa lub z ciągu pełnomocnictw. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od MCI Management S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest 18 maja 2015 r. (Dzień Rejestracji). Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji 18 maja 2015 r. były akcjonariuszami Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 8 maja 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 19 maja 2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które: 1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 18 maja 2015 r. 2. zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 8 maja 2015 r. i nie później niż w dniu 19 maja 2015 r. ? do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ulica Emilii Plater 53, 00 ?
113 Warszawa (WFC), w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 30 maja 2015 r. oraz 1, 2, czerwca 2015 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.mci.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402? § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.mci.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu. W załączeniu projekty uchwał na ZWZ. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ MCI Management S.A. na dzień 3.06.2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@mci.pl | | www.mci.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Cezary Smorszczewski Prezes Zarządu
2015-05-08 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

Podziel się opinią

Share
d2kzclz
d2kzclz