Trwa ładowanie...
d14iz5o
d14iz5o
espi

MENNICA SKARBOWA S.A. - Korekta raportu nr 13/2014 r. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w try ...

MENNICA SKARBOWA S.A. - Korekta raportu nr 13/2014 r. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (14/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14iz5o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA SKARBOWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 13/2014 r. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Powód korekty: Omyłkowe dodanie niepełnej treści raportu. Poniżej zaktualizowana już treść kompletnego raportu. Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 07.10.2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta ? Pana Konrada Szwedzińskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że podmiot przez niego kontrolowany, spółka Spartan Capital S.A. 30 września 2014 r. na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym nabyła 51.187 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta i tym samym przekroczyła próg 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A. Spółka Spartan Capital S.A. posiada aktualnie 252.912 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych Emitenta uprawniających do oddania 252.912 głosów na WZ Emitenta, co
stanowi 24,32 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta i 24,32% kapitału zakładowego. Przed nabyciem ww. akcji Spartan Capital S.A. posiadała 201.725 (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji Emitenta, uprawniających do oddania 201.725 głosów na WZ Emitenta, które stanowiły 19,39 % w ogólnej liczbie głosów i 19,39% kapitału zakładowego. Spartan Capital S.A. nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w przyszłości oraz informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi spółka Spartan Capital S.A. zawarła umowy przedmiotem których miało być przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu z akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA SKARBOWA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasna 1
(ulica) (numer)
+48 22 100 60 13 +48 22 188 11 67
(telefon) (fax)
biuro@mennicaskarbowa.pl www.mennicaskarbowa.pl
(e-mail) (www)
701-03-07-347 142951136
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14iz5o

Podziel się opinią

Share
d14iz5o
d14iz5o