Trwa ładowanie...
d4fxjw1
espi

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (107/2014)

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (107/2014)

Share
d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( ?Spółka? lub ?Emitent?) zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2014 roku w wykonaniu Umowy Kredytu, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku oraz w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, Spółka zawarła z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? DNB SA?) umowę zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (?Umowa zastawu?). Przedmiotem Umowy zastawu jest ustanowienie przez Spółkę na rzecz DNB S.A. zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na 4.165.929 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji Netii SA. stanowiących 1,1974% kapitału zakładowego Netii SA, o łącznej wartości nominalnej 4.165.929 PLN (?Akcje?), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 255.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach Spółki wynosi 23.632.780,74 PLN. Spółka
zobowiązała się w okresie trwania Umowy zastawu, że nie sprzeda, nie przeniesie, ani w żaden inny sposób nie rozporządzi Akcjami oraz nie ustanowi jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani nie dokona obciążenia Akcji jakimikolwiek prawami osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami Umowy zastawu zaspokojenie DNB SA z Akcji nastąpi według wyboru DNB SA: - w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub - przez przejęcie Akcji ? przez DNB SA zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1966r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów lub - w przypadku zastawu finansowego przez przejęcie Akcji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych lub - w przypadku zastawu finansowego poprzez sprzedaż Akcji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego DNB SA w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym . Akcje stanowią inwestycję długoterminową Spółki. Zastaw finansowy ustanowiony na Akcjach wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu zastawu
rejestrowego na Akcjach do Krajowego Rejestru Zastawów, zaś zastaw rejestrowy ustanowiony na Akcjach wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności DNB S.A. wynikających z Umowy kredytu. Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a DNB S.A. i osobami zarządzającymi DNB S.A. nie istnieją powiązania. Kryterium uznania Umowy Zastawu za znaczącą: Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa, | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent
2014-11-07 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

Podziel się opinią

Share
d4fxjw1
d4fxjw1