Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank P...

MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (7/2011)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 11.04.2011 roku powziął informację o podpisaniu przez Reiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneksu nr 24 z dnia 07.03.2011 roku do umowy o limit wierzytelności.Powyższy aneks przedłuża okres obowiązywania umowy, w związku ze zmianą przez Spółkę roku obrotowego. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 31.10.2011 roku.Warunki łączącej strony umowy zostały opisane w Raporcie bieżącym nr 17/2010 z dnia 21.07.2010 roku. Data, w której Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu została wydłużona do dnia 31.10. 2014 roku.21.09.2010 roku Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 23 do umowy limit wierzytelności, na mocy którego zmieniony został zakres zastawu rejestrowego na zapasach.Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od sierpnia 2010 roku do kwietnia 2011 roku
Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 17.592.629,20 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.Jako kryterium uznania aneksów do umowy o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)
d3yvay5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2011-04-11 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5