Trwa ładowanie...
d2mmt1h

MEX POLSKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (3/2015)

MEX POLSKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (3/2015)

Share
d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Mex Polska? S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 25 lutego 2015 roku aneksu do umowy kredytu z dnia 27 grudnia 2013 roku (dalej jako ?Aneks?) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat umowy kredytu (dalej jako ?Umowa?) Spółka zawarła w powołanym powyżej raporcie bieżącym. Na mocy Aneksu strony dokonały zmiany następujących warunków Umowy: ? oprocentowanie kredytu ? według zmiennej stopy procentowej, obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie referencyjnej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0, powiększonej o 2,5 punktów procentowych (co stanowi pomniejszenie w stosunku do poprzednio obowiązującej
marży o 1 punkt procentowy) z tytułu marży Banku; ? termin spłaty kredytu ? przesunięcie terminu spłaty kredytu na dzień 29 grudnia 2017 roku; ? zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci kaucji pieniężnej ? obniżenie kwoty kaucji z kwoty 1.708.069,80 PLN (jeden milion siedemset osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych, 80/100) do kwoty 1.200.000 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych). W Aneksie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-105 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piotrkowska | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mexican.pl | | www.mexpolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2015-02-26 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h