Trwa ładowanie...
d4cu4dx
espi

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (27/2014)

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (27/2014)
Share
d4cu4dx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Mex Polska? S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej ?Spółką?) informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 roku został poinformowany przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej ?Towarzystwem?), działające w imieniu subfunduszy ? Inventum Zmiennego Zaangażowania oraz Inventum Stabilnego Wzrostu wydzielonych w ramach Funduszu Inventum Parasol FIO (zwanych dalej łącznie ?Funduszami?), że w wyniku transakcji sprzedaży 51.441 akcji Spółki z dnia 4 lipca 2014 roku, zmniejszył się udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Towarzystwo poinformowało, że przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji Fundusze posiadały 367.039 akcji Spółki, co stanowiło 5,78 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonywania 367.039 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,78 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Towarzystwo poinformowało także, że aktualnie Fundusze posiadają 315.598 sztuk akcji Spółki, co stanowi 4,97 % w kapitale zakładowym Spółki.
Akcje te uprawniają do wykonania 315.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,97 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie poinformowano, że brak jest podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej wymienionej ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-105 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 60
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexican.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d4cu4dx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2014-07-09 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cu4dx

Podziel się opinią

Share
d4cu4dx
d4cu4dx