Trwa ładowanie...
d1v0uvy
d1v0uvy
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

MF odpiera zarzut NIK wobec ministra finansów ws. Inwestycji Polskich

Ministerstwo Finansów nie może zgodzić się z zarzutem NIK, że minister finansów nie nadzorował zgodności finansowania projektów z założeniami Programu Inwestycje Polskie - napisał MF w komentarzu przesłanym w środę PAP. NIK ocenił m.in., że minister finansów nie nadzorował tej zgodności.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1v0uvy

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w poniedziałek raport o realizacji Programu "Inwestycje Polskie", który zakładał zapewnienie kwoty 40 mld zł na realizację inwestycji infrastrukturalnych do 2015 r. i około 90 mld zł do 2018 r. Program ogłosił w października 2012 r. ówczesny premier Donald Tusk.

"Sposób przygotowania i realizacji Programu +Inwestycje Polskie+ nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych efektów w postaci wsparcia procesów inwestycyjnych ze środków publicznych" - ocenił NIK. Izba dodała, że w latach 2013-2015 wsparcie wyniosło około 30 mld zł, zamiast deklarowanych 40 mld zł.

Zdaniem NIK, zawiódł "rozproszony między dwoma ministerstwami" nadzór nad realizacją programu, a "niezgodny z założeniami programu" sposób finansowania udziału BGK powiększył dług publiczny o 3 mld zł. "Tymczasem jakiekolwiek zwiększenie długu publicznego związane z realizacją Programu było niezgodne z jego założeniami" - uważają kontrolerzy. Dodają, że mimo iż Rada Ministrów zdecydowała o przeznaczeniu na finansowanie programu akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa, minister finansów przekazał bankowi obligacje skarbowe o wartości nominalnej 3 mld zł.

d1v0uvy

"Wprawdzie BGK z różnych tytułów wpłacił do budżetu państwa kwotę blisko dwóch miliardów zł. (...), jednak NIK zwraca uwagę, że koszt podniesienia kapitałów własnych Banku poprzez emisję obligacji wyniósł 177 mln zł, a wydatki na obsługę długu będą ponoszone nadal, jeśli w warunkach deficytu budżetowego zostanie on zrefinansowany obligacjami kolejnych emisji" - wskazał NIK. Zauważył jednocześnie, że BGK został dobrze organizacyjnie przygotowany do wdrożenia programu. "Dzięki temu osiągnięty został zakładany w programie współczynnik dźwigni finansowej - liczony jako stosunek wartości udzielonego finansowania do przyrostu kapitału własnego - na poziomie blisko 4:1" - podaje Izba.

NIK wskazał m.in., że - w jego ocenie - minister finansów nie nadzorował zgodności finansowania projektów z założeniami programu, chociaż na ten cel przekazał obligacje Skarbu Państwa zwiększające dług publiczny, a to właśnie ten resort został wskazany jako podmiot nadzorujący BGK. "Żadna komórka organizacyjna Ministerstwa nie została wyznaczona do tego zadania, ani go systematycznie nie realizowała" - podkreślił NIK.

"Ministerstwo Finansów nie może zgodzić się z zarzutem NIK, że Minister Finansów nie nadzorował zgodności finansowania projektów z założeniami Programu Inwestycje Polskie" - czytamy w komentarzu przesłanym w środę PAP przez MF.

Resort podkreślił, że minister finansów sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez BGK oraz że program Inwestycje Polskie jest jednym z wielu programów, jakie realizuje ten bank. "Minister Finansów zapewnia ścisły nadzór korporacyjny nad BGK poprzez obecność w gronie Rady Nadzorczej BGK (RN) członka kierownictwa ministerstwa finansów, pełniącego funkcję przewodniczącego RN, oraz sześciu pracowników Ministerstwa Finansów w randze dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora departamentu, powołanych do składu RN. Taka reprezentacja Ministra Finansów w RN umożliwia całkowitą i skuteczną kontrolę nad całokształtem działalności BGK oraz zapewnia pełny przepływ informacji o postępie realizacji programów powierzonych BGK, w tym również Programu Inwestycje Polskie oraz programów prowadzonych przez Bank w ramach działalności własnej" - czytamy.

d1v0uvy

MF wskazuje, że taki tryb nadzoru nad działalnością BGK funkcjonuje z powodzeniem od dnia wejścia w życie ustawy o BGK, tj. od 1 czerwca 2003 r. i "Ministerstwo Finansów nie uznało za konieczne tworzenie dodatkowych procedur na rzecz realizacji tylko jednego z wielu programów prowadzonych przez BGK".

"Ponadto należy dodać, że w zakresie realizacji Programu Inwestycje Polskie RN omawiała na posiedzeniach dokumenty określające zarówno cele stawiane BGK w obszarze realizacji programu, jak i dokumenty przedstawiające stopień ich realizacji. RN, po dyskusjach nad wymienionymi dokumentami, przyjmowała pożądany poziom docelowego zaangażowania kredytowego Banku, obszary działalności kredytowej preferowane z punktu widzenia i celów Programu Inwestycje Polskie oraz oczekiwania co do wskaźników finansowych (w tym wskaźnika ROE - zwrot na kapitale) czy akceptowanych poziomów ryzyka. W opinii Ministerstwa Finansów opisany sposób postępowania i prowadzenia nadzoru zapewniał stałą kontrolę nad określaniem celów i zadań w ramach Programu Inwestycje Polskie oraz dostarczał pełnej wiedzy na temat realizacji tego Programu" - wyjaśnia resort.

MF odniósł się też do poruszonej przez NIK kwestii finansowania programu. "Ministerstwo Finansów potwierdza, że przekazało BGK dwuletnie zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa o łącznej wartości nominalnej 3 mld zł. Wskazanymi papierami wartościowymi Minister Finansów na podstawie art. 5a ustawy o BGK zasilił fundusze własne BGK. Dokapitalizowanie Banku miało na celu zaspokojenie potrzeb płynnościowych oraz kapitałowych BGK wiążących się nie tylko z realizacją projektów w zakresie Programu Inwestycje Polskie, ale również z innymi projektami, np. Funduszem Sektora Mieszkań na Wynajem, Funduszem Infrastruktury Samorządowej, czy Funduszem Ekspansji Zagranicznej" - wymieniło ministerstwo.

"Zdaniem Ministerstwa Finansów twierdzenie NIK, że finansowanie udziału BGK w Programie dokonano w sposób zwiększający dług publiczny - o 3 mld zł jest nieprawdziwe, ponieważ z punktu widzenia księgowości budżetowej operacja dokapitalizowania BGK obligacjami Skarbu Państwa nie miała wpływu na wzrost kosztów obsługi długu - nie powstał przychód, a rozchód w momencie wykupu jest równy wartości nominalnej przekazanych obligacji skarbowych. Inną kwestią jest natomiast wartość, po jakiej obligacje te zostały zaksięgowane jako operacje zwiększenia funduszy własnych, ponieważ BGK zobowiązany był je wycenić według wartości rynkowej, przy czym należy pamiętać, że rentowność przekazanych obligacji dwuletnich była znacznie niższa niż stopa zwrotu z kapitału (ROE) stanowiącego fundusze własne BGK" - czytamy dalej.

"W opinii Ministerstwa Finansów, oceniając wpływ dokapitalizowania BGK na zwiększenie zadłużenia Skarbu Państwa, nie można pominąć faktu, iż dokonane przez BGK wpłaty do budżetu państwa z tytułu obniżenia funduszu statutowego oraz wpłaty z zysku BGK (w łącznej wysokości 1 mld 961,2 mln zł) miały większy wpływ na obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, a w konsekwencji na poziom długu publicznego i kosztów jego obsługi niż przedstawiła to NIK" - dodał resort. Podkreślił, że całkowity wpływ na obniżenie długu z tytułu tych operacji wyniósł 2 mld 067 mln zł, a kosztów obsługi 65 mln zł. "Reasumując, należy wskazać, że wpływ netto operacji dokapitalizowania BGK i operacji wpłat BGK do budżetu państwa na wzrost poziomu długu publicznego wyniósł 933 mln zł, a nie 3 mld zł, jak podaje NIK" - podsumowało ministerstwo.

d1v0uvy

Podziel się opinią

Share
d1v0uvy
d1v0uvy